Zgubienie świadectwa przez nauczyciela

W przypadku zgubienia świadectwa przez nauczyciela należy sporządzić protokół zniszczenia/zgubienia dokumentu, a uczniowi wypisać ponownie i wydać świadectwo. Wobec nauczyciela zaś wyciągnąć konsekwencje, o których zdecyduje dyrektor szkoły.

Załączniki do księgi arkuszy ocen

W księdze arkuszy ocen, poza samymi arkuszami, powinny się znajdować np. protokoły z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego. Poza księgą przechowuje się natomiast orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciel może przerwać urlop zdrowotny

Nauczyciel może wnioskować o przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia. Warunkiem wcześniejszego powrotu do pracy jest jednak uzyskanie zgody dyrektora szkoły oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy.

Kompletowanie ksiąg arkuszy ocen

Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Księgi są zatem kompletowane rocznikiem urodzenia ucznia.

Karta Nauczyciela jednak zostanie znowelizowana

Od blisko roku kwestia nowelizacji Karty Nauczyciela stoi pod znakiem zapytania. Wydawało się bowiem, że po ogniu krytyki, jaki spłynął na projekt zarówno ze strony pracowników oświaty jak i samorządów, resort wycofał się z pomysłu nowelizacji. Okazuje się jednak, że prace trwają i wkrótce poznamy nowe, zmienione założenia projektu.

Godziny ponadwymiarowe w średniej urlopowej nauczyciela

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypracowane w czerwcu nie są wliczane do średniej urlopowej nauczyciela, który rozpoczyna korzystanie z urlopu w tym miesiącu.

Dyrektor nie odpowiada za bezpieczeństwo na szkolnym boisku poza godzinami pracy szkoły

W godzinach otwarcia szkoły za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor. Nie ma jednak takiego obowiązku poza godzinami pracy placówki np. w weekendy. Wówczas, za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice.

Dwa stosunki pracy nie podwajają dofinansowania do urlopu

Pracownik zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę w tej samej placówce jest jedną osobą uprawnioną do korzystania z ZFŚS. Nie ma podstaw, aby osoba taka ubiegała się o te same świadczenia podwójnie.

Dokumentacja zajęć rewalidacyjnych

Organizacja zajęć rewalidacyjnych powinna być zawarta w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym dla ucznia, a udokumentowania w dziennikach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych.