Zmiany do Kodeksu pracy po I czytaniu

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający maksymalną długość trwania umowy na czas określony oraz dłuższe okresy wypowiedzenia jest już po I czytaniu w Sejmie. Teraz ma się nim zająć komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

Zasady tworzenia oddziału dwujęzycznego w gimnazjum

Organizując odział dwujęzyczny należy zadbać o kilka czynników: odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, zmianę nazwy szkoły, zmianę zasad rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych, zmiany w statucie, a przed wszystkim postarać się o zgodę organu prowadzącego, w czym pomóc mogą pozytywne opinie organów wewnętrznych szkoły.

Za ostatnie dni czerwca wypłaca się pensję urlopową

W czerwcu nauczyciele szkół feryjnych łączą pracę z rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Dni 28-30 czerwca są pierwszymi dniami urlopu za które, zamiast zwykłej pensji, należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe.

Wniosek o „wczasy pod gruszą” o treści zgodnej z regulaminem ZFŚS

Wniosek o dopłatę do wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien zawierać dane wskazane w regulaminie Funduszu w tym formę wypoczynku i jego koszt oraz informację o sytuacji socjalnej wnioskodawcy.

Regulamin boiska szkolnego

Szkolne boisko może być udostępniane uczniom poza godzinami otwarcia szkoły i w dni wolne od zajęć na zasadach pokreślonych w regulaminie.

Powierzenie pełnienia obowiązków nie jest tożsame z powierzeniem stanowiska

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły wicedyrektorowi, na mocy decyzji organu prowadzącego, nie jest tożsame z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

Odwołanie nauczyciela – radnego z funkcji kierowniczej bez specjalnych procedur

Dyrektor może odwołać nauczyciela - radnego z funkcji kierowniczej w zwykłym trybie. Nie jest tu wymagana zgoda rady gminy ponieważ odwołanie nie rozwiązuje stosunku pracy i nie jest jednostronną zmianą warunków zatrudnienia nauczyciela.

Egzekucja komornicza ze świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe nie jest elementem wynagrodzenia i nie podlega egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę. Komornik może jednak zająć świadczenia socjalne w pełnej wysokości, ale na podstawie odrębnej egzekucji – z innych wierzytelności.

Dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników nie powinny być jednakowe

Jeżeli regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przewiduje dopłaty do wakacyjnego wypoczynku dzieci nauczycieli i pracowników, to ich wysokość powinna być zróżnicowana w zależności od sytuacji socjalnej. Nie stosuje się tutaj zasady „wszystkim po równo”.