Zasiłek na zagospodarowanie nadal obowiązuje

Zasiłek na zagospodarowanie miał być zlikwidowany nowelizacją Karty Nauczyciela i przysługiwać jedynie tym nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Nadal jednak obowiązuje a dyrektorzy mają obowiązek jego wypłacania, gdy tylko nauczyciel spełni 5 ustawowych warunków.

Zajęć socjoterapeutycznych nie wpisuje się na świadectwie

W arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym nie wpisuje się informacji o uczestnictwie ucznia w zajęciach socjoterapeutycznych. Dokumentacja związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest przechowywana w specjalnej teczce.

Wychowawca i rada pedagogiczna nie mogą się odwołać od decyzji o potrzebie nauczania indywidualnego

Od orzeczenia poradni zalecającego uczniowi nauczanie indywidualne odwołanie może wnieść jedynie wnioskodawca. Wychowawca ucznia i rada pedagogiczna nie mają takiego prawa, nawet gdy ich opinia o uczniu jest odmienna od wystawionej w orzeczeniu.

Wcześniejsza wypłata nagrody przy przejściu na świadczenie kompensacyjne?

Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne, któremu do nabycia jubilata brakuje mniej niż 12 miesięcy nie otrzyma nagrody. Prawo to przysługuje jedynie przy przejściu na emeryturę lub rentę. O nowelizację przepisów w tej sprawie zwrócił się do resortu edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Testowe wersje e-podręcznika do matematyki i informatyki są już gotowe

26 czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało dwa pierwsze publicznie dostępne e-podręczniki do informatyki i matematyki przygotowane w ramach rządowego programu "Cyfrowa szkoła".

Reakcja szkoły na cyberprzemoc musi być natychmiastowa i zdecydowana

Szkoła nie może zostać obojętna, gdy jej uczeń oczernia innego ucznia na portalu społecznościowym i publikuje bez jego zgody zdjęcia, naruszając tym samym jego dobra osobiste. W takim przypaddku należy zacząć od rozmowy z rodzicami i wyciągnięcia wobec ucznia konsekwencji wskazanych w statucie.

Odmowa odebrania listu z wypowiedzeniem nie blokuje rozwiązania stosunku pracy

Fakt, że nauczyciel nie odebrał z poczty listu z wypowiedzeniem mu stosunku pracy nie wpływa na skuteczność decyzji dyrektora szkoły. W takim przypadku za datę doręczenia wypowiedzenia, należy uznać ostatni dzień, w którym nauczyciel mógł podjąć list z poczty po dwukrotnym jego awizowaniu.

Nowy program „Owoce i warzywa w szkole”

W nowym roku szkolnym realizowany będzie program „Owoce i warzywa w szkole”. Głównym jego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Nowe, uproszczone zasady organizacji szkolnych wycieczek i wyjazdów

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki przewiduje możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierownika wycieczki. Wymaga zapewnienia opieki wykwalifikowanych przewodników m.in. w przypadku wyjazdów górskich i znosi obowiązek ubezpieczenia NNW w przypadku wyjazdów krajowych.