Urlop zdrowotny i bezpłatny w świadectwie pracy

Okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia zamieszcza się w punkcie 4.2 świadectwa pracy, a okres korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia wymienia się w punkcie 4.9.

Tańsze zaświadczenie z KRK dostępne także przez Internet

Od 1 lipca 2014 r. nauczyciele, pracownicy samorządowi i dyrektorzy szkół mogą uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez Internet. Opłata za taki dokument wyniesie 20 zł. Zmniejszyła się też opłata za wniosek składany w punkcie Krajowego Rejestru Karnego.

Sprawdziany i klasówki przechowuje się zgodnie ze składnicą akt

W szkołach, w których nie powstają archiwa zakładowe dokumentację archiwalną gromadzi się w składnicach akt. Sposób prowadzenia, gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentów w składnicy akt powinna określać instrukcja składnicy akt.

Rodzice mogą zrezygnować ze złożenia wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego

Rodzice, mimo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą zmienić decyzję w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dziecka. W takiej sytuacji dyrektor nie może samodzielnie podejmować żadnych działań związanych z odroczeniem.

Regulacje dotyczące dodatku za warunki pracy – w regulaminie wynagradzania

Zasady wypłacania nauczycielom dodatku za warunki pracy określa regulamin wynagradzania ustalony przez organ prowadzący. Jedynie w przypadku szkół resortowych regulują to przepisy.

Priorytety MEN na rok szkolny 2014/2015

Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej określa priorytety w zakresie realizacji polityki oświatowej państwa. Są one m.in. podstawą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym. W tym roku priorytetem będzie szkolnictwo zawodowe.

Pracę w charakterze domownika potwierdzi urząd gminy

Aby zaliczyć okres pracy na roli do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym prawo do nagrody jubileuszowej, pracownik powinien przedłożyć zaświadczenie o pracy na roli wydane przez właściwy urząd gminy.

Organizacja części pisemnej egzaminu poprawkowego w szkole podstawowej

Grupa uczniów tej samej klasy może jednocześnie zdawać część pisemną egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że egzamin będzie zorganizowany w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających. Zasady organizacji egzaminu nieokreślone w przepisach rozporządzenia MEN powinien określać statut szkoły lub wewnątrzszkolny system oceniania.

Niezrealizowanie godzin karcianych w roku szkolnym 2013/2014

Nauczyciel, w każdym półroczu ma obowiązek zrealizować określoną liczbę godzin karcianych, za co odpowiedzialność ponosi dyrektor. Nagminne uchylanie się od realizacji dodatkowej godziny może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.