WYDANIE ONLINE

Dni 1 i 11 listopada są dniami wolnymi od zajęć szkolnych i od pracy, także dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jeżeli jednak organizacja pracy placówki przewiduje pracę w te dni, to nauczyciel i pracownik powinni otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy.

czytaj więcej »

Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania następuje z mocy prawa, a nie decyzją dyrektora wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające przekształcenie. Do przekształcenia dochodzi niezależnie od tego, czy nauczyciel świadczy pracę, czy np. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Nie ma szczególnej procedury rozwiązywania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, zaś pracownik rozwiązujący z tego powodu stosunek pracy nie ma obowiązku wskazywania przyczyny w wypowiedzeniu stosunku pracy, czy też porozumieniu w sprawie zakończenia stosunku pracy.

czytaj więcej »

Skargi rodziców na wychowawcę klasy mogą być dla dyrektora sygnałem, że należy go odwołać z tej funkcji. Wcześniej należy jednak sprawdzić, jakie przyjęto w szkole procedury związane z odebraniem wychowawstwa.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Mam 6 lat". Konkurs skierowany jest do rad rodziców przedszkoli i szkół oraz uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat. Prace konkursowe można nadsyłać do 21 lutego 2014 roku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi wydalenia z zawodu nauczyciela oraz zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat będą gromadzone w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Rejestr obejmie także informacje o karach wymierzonych przed 1 stycznia 2015 r., lecz nowe przepisy nie pozbawią pracy tych nauczycieli, którzy mimo orzeczonej kary dyscyplinarnej podjęli pracę w szkole przed dniem wejścia w życie zmian. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną w szkole procedurą. Można skorzystać z tej, którą przedstawiamy poniżej.

czytaj więcej »

Nauka w klasie terapeutycznej jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na uczęszczanie ucznia do takiej klasy zgodę muszą wyrazić rodzice. Konieczne jest także uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ucznia pomocą w tej formie.

czytaj więcej »

W klasach, które sprawiają szczególne trudności w zachowaniu dyscypliny, można zainstalować monitoring. Wcześniej należy zasięgnąć opinii organów szkoły, jednak nie jest ona dla dyrektora wiążąca.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie może bez konsultacji z dyrektorem i radą pedagogiczną zmienić podręcznika wykorzystywanego przy prowadzeniu swoich zajęć. Takie działanie jest bowiem niezgodne z prawem.

czytaj więcej »

Nauczyciel przywrócony przez sąd do pracy ma prawo powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko. Brak godzin dla nauczyciela nie zwalnia dyrektora z obowiązku wypłacania nauczycielowi wynagrodzenie za tzw. gotowość do pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli wyłączną przyczyną rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy jest brak godzin, zaś szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nauczyciel będzie miał prawo do odprawy pieniężnej z ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

czytaj więcej »

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli, a także wprowadzenie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych mają nastąpić dopiero w 2015 r. Już jednak od 1 stycznia 2014 roku nauczyciel, ubiegający się o zatrudnienie w szkole będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie był karany najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.

czytaj więcej »

Plan nadzoru pedagogicznego nie wymaga zatwierdzenia przez jakikolwiek organ szkoły. Nie jest wymagana w tym zakresie także uchwała rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Na stronie resortu edukacji została opublikowana grafika, która prezentuje wykorzystanie środków z Unii na rozwój edukacji w Polsce. Następnego dnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki przeprowadzonego badania, z którego wynika, że środki z UE na projekty edukacyjne są źle wykorzystywane, a ministerstwo nie ma koncepcji na ich spożytkowanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel