WYDANIE ONLINE

30 listopada to ostatni dzień na przeprowadzenie próbnej ewakuacji. Nie warto jednak zwlekać do ostatniej chwili i zapewnić sobie więcej czasu na przygotowanie szkoły na trening. Nie można także zapomnieć o powiadomieniu właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej oraz organu prowadzącego szkołę.

czytaj więcej »

Badanie trzeźwości pracowników powinny wykonywać odpowiednie służby. Od 1 lipca 2011 r. badanie takie może zlecić pracodawca. W razie ustalenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu, pracodawca nie dopuszcza go do pracy. Poza tym takie zachowanie może stanowić podstawę do nałożenia kary porządkowej, a także rozwiązania umowy o pracę, a w przypadku nauczycieli jest podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

czytaj więcej »

Wobec ucznia zachowującego się nagannie na zajęciach nie można zastosować kary polegającej na zakazie uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Utrudnianie uczniowi spełniania obowiązku szkolnego i systematycznego uczestniczenia w zajęciach jest sprzeczne z prawem.

czytaj więcej »

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Ponadto wliczeniu podlegają także inne okresy, które na mocy odrębnych przepisów zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają w jakim terminie sobotnim oraz w jakim odstępie czasowym od dnia wolnego można odpracować inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W praktyce decyduje o tym dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Zmiana wymiaru pensum może wpływać na rozmiar zniżki udzielanej dyrektorowi szkoły. Samodzielne adaptowanie przez dyrektora udzielonej mu zniżki obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć jest nieuprawnione.

czytaj więcej »

Jeżeli w ramach swojego czasu pracy wychowawca świetlicy pełni opiekę nad klasą w razie nieobecności innego nauczyciela, to za taką pracę nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli natomiast opieka taka wykraczałaby poza pensum wychowawcy świetlicy, to za każdą godzinę takiej pracy należy się mu wynagrodzenie z tytułu sprawowania doraźnego zastępstwa.

czytaj więcej »

Nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli mogą od 1 stycznia 2014 roku zyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego. Senat przygotował projekt zmiany ustawy.

czytaj więcej »

Organizowanie zajęć w klasach łączonych w gimnazjach pozbawione jest podstaw prawnych. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej dopuszczalny jest natomiast podział na grupy, także międzyoddziałowe. Dotyczy to jednak tego samego etapu edukacyjnego.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony w ramach kilku umów korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia wyłącznie w ramach podstawowego zatrudnienia. Podczas urlopu musi zaprzestać jakiejkolwiek działalności zarobkowej, co oznacza konieczność rezygnacji w tym czasie z dodatkowego zatrudnienia w szkole, a więc konieczność zwolnienia się z tej dodatkowej pracy albo skorzystania z urlopu bezpłatnego.

czytaj więcej »

Dodatek stażowy, do którego prawo zachowuje pracownica w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym, nie stanowi podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

O możliwości wynajmu pomieszczeń szkoły decyduje organ prowadzący. To on ustala zasady wynajmu, opłaty z tego tytułu i inne kwestie z tym związane w stosownej uchwale. Dyrektor szkoły może zaś wynająć pomieszczenia szkolne gdy dysponuje odpowiednim pełnomocnictwem lub na rzecz szkoły został ustanowiony trwały zarząd.

czytaj więcej »

Jeżeli podstawą przyznawania świątecznych bonów ze środków ZFŚS jest złożenie przez nauczycieli, pracowników i inne osoby uprawnione oświadczeń o dochodach, to ich brak może być podstawą do odmowy przyznania tychże świadczeń.

czytaj więcej »

ZNP negatywnie ocenia kluczowe zmiany dotyczące pragmatyki nauczycielskiej, jakie mają wejść w życie już w styczniu 2014 r. Zdaniem Związku są one uzasadnione jedynie względami ekonomicznymi, zaś resort edukacji szuka oszczędności kosztem destabilizacji i obniżenia rangi społecznej zawodu nauczyciela.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele przedszkoli zyskają prawo do legitymacji służbowej oraz zniżki na przejazdy komunikacją publiczną. Nauczyciele innych placówek, którzy dotychczas korzystali z 37%-owej zniżki, od nowego roku zapłacą za przejazdy więcej. 29 października senat przyjął zmiany w przepisach o ulgowych przejazdach.

czytaj więcej »

wiper-pixel