WYDANIE ONLINE

Od każdego orzeczenia lekarskiego zalecającego nauczycielowi urlop zdrowotny dyrektor ma prawo się odwołać. Wniesienie odwołania wstrzymuje udzielenie urlopu do czasu wydania ostatecznej decyzji przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Nauczyciel, który nie czekając na zakończenie postępowania, samowolnie udzieli sobie urlopu ryzykuje nawet utratą pracy.

czytaj więcej »

Rodzice wcześniaków nie mają co liczyć na korzystniejsze dla siebie zasady korzystania z urlopów macierzyńskich. Postulował o nie Rzecznik Praw Dziecka. Minister pracy nie widzi jednak potrzeby zmian w przepisach.

czytaj więcej »

Prezydium Zarządu Głównego ZNP dało resortowi edukacji czas do 15 listopada 2013 r. na wycofanie się ze zmian w Karcie Nauczyciela oraz nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej możliwości przekazywania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd terytorialny osobom prawnym i fizycznym. 5 listopada 2013 r. Prezydium zdecydowało o przeprowadzeniu Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP pod hasłem „Dość tego”.

czytaj więcej »

Przetwarzanie danych osobowych innej osoby, czy też rozpowszechnienie jej wizerunku, na przykład na stronie internetowej szkoły, co do zasady wymaga zgody tej osoby. Inaczej jest jednak, gdy chodzi o zdjęcia ze szkolnej imprezy, zjazdu absolwentów, czy wycieczki, w których uczestniczyło szersze grono osób.

czytaj więcej »

Okres obowiązywania umowy o pracę na czas określony zawieranej z nauczycielem zależy od potrzeb szkoły. Nie musi ona zatem obejmować całego roku szkolnego, okresu prowadzenia zajęć, ani kończyć się w dniu zakończenia zajęć lekcyjnych. Nie ma tu odrębnych regulacji dotyczących zatrudniania emerytowanych nauczycieli.

czytaj więcej »

Podstawą organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest potrzeba dziecka potwierdzona opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bez tej opinii i dobrej woli rodziców dyrektor nie ma podstaw do zorganizowania takich zajęć.

czytaj więcej »

Jeżeli uczeń zdawał egzaminy poprawkowe w sierpniu, to w jego arkuszu ocen powinny znajdować się daty dwóch uchwał rady pedagogicznej dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów – z czerwca i sierpnia.

czytaj więcej »

Zdarza się, że uczniowie przychodzą do szkoły wcześniej, niż rozpoczynają się ich zajęcia. Dla dyrektora to sygnał, że trzeba zorganizować dla nich opiekę i ustalić dodatkowe godziny dyżurowania przez nauczycieli, albo zmienić zasady pracy szkolnej świetlicy.

czytaj więcej »

Realizacja doraźnego zastępstwa jest obowiązkiem nauczyciela. Nie ma tu ograniczeń, co do liczby godzin zastępstw, jakie można przydzielić nauczycielowi tak, jak to ma miejsce przy godzinach ponadwymiarowych. Za uchylanie się od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycielowi grozi kara porządkowa a nawet odpowiedzialność dyscyplinarna.

czytaj więcej »

Przyznawane w wielu placówkach świąteczne paczki i bony muszą uwzględniać kryterium socjalne. W praktyce oznacza to, że ich wartość nie może być taka sama dla wszystkich osób uprawnionych. W przeciwnym razie od każdego świadczenia trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne, a ponad kwotę zwolnienia – także podatek.

czytaj więcej »

Wicedyrektor powołany na stanowisko kierownicze za nieobecnego nauczyciela musi spełniać określone przepisami wymagania kwalifikacje. Nie ma w tym przypadku możliwości powierzenia pełnienia obowiązków osobie, który tychże wymagań nie spełnia.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być zwolniony z pracy już po upływie 182 dni niezdolności do pracy. Nawet, gdy otrzyma świadczenie rehabilitacyjne to i tak wypowiedzenie wręczone po upływie 182 dni choroby będzie skuteczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel