WYDANIE ONLINE

Przepisy nie określają terminów zgłaszania przez nauczycieli programów nauczania ani podawania przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości zestawu podręczników. Musi to jednak nastąpić przed nowym rokiem szkolnym.

czytaj więcej »

29 czerwca w życie weszły kolejne nowelizacje rozporządzeń wydanych w związku z pandemią COVID-19. Sprawdź, jakie rozwiązania MEN zaplanował do końca sierpnia.

czytaj więcej »

Podstawą zabezpieczenia obiektu szkolnego jest znajomość procedur postępowania przez wszystkich pracowników szkoły: portiera, dozorcy, sprzątaczki, nauczycieli, pracowników administracji i oczywiście dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Dyrektor powinien przeanalizować zastrzeżenia do oceny końcoworocznej i zadecydować, czy zasadne jest przeprowadzenie sprawdzianu. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy do zatwierdzenia wykazu podręczników na dany rok szkolny jest wymagana uchwała rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy należy udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielowi szkoły feryjnej, który będzie korzystał w trakcie ferii letnich z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko z powodu zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy dla pracownika samorządowego zatrudnionego na dwóch stanowiskach pracy oraz na podstawie dwóch umów o pracę, należy naliczyć nagrodę z obu stosunków pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel