WYDANIE ONLINE

Okres przedświąteczny to w szkołach nie tylko czas spotkań opłatkowych, ale także przyznawania różnego rodzaju świadczeń ze środków funduszu socjalnego. Najczęściej są to paczki i bony, ale zdarzają się także zapomogi świąteczne i inne świadczenia. Co ważne, każde z nich musi być przyznawane zgodnie z kryterium socjalnym.

czytaj więcej »

Uczeń, który wyrządził szkodę w mieniu szkoły ma obowiązek jej naprawienia, chyba że ze względu na wiek, nie może ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Nie oznacza to jednak, że szkodę są zobowiązani naprawić rodzice lub opiekunowie. Odpowiedzialność może bowiem spaść na nauczycieli i dyrektora, jeżeli w sposób nienależyty sprawowali nad uczniem opiekę.

czytaj więcej »

Uczniów, którzy od kolejnego roku przystąpią do projektu unijnego z POKL, należy zgłosić do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego, używając kodu 0920. Szkoła nie musi naliczać składki zdrowotnej.

czytaj więcej »

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli, możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów np. do prowadzenia dodatkowych zajęć, zakaz przyjmowania korzyści przy wyborze podręczników, dostosowanie pracy świetlicy do potrzeb rodziców to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Emeryci i renciści to osoby, którym prawo do świadczeń z ZFŚS, gwarantuje ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nie można zatem w regulaminie ZFŚS pozbawić ich prawa do poszczególnych świadczeń, w tym na przykład do pożyczek mieszkaniowych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może w dowolny sposób potwierdzić zgodność z oryginałem kopii przedstawianych przez pracownika dokumentów związanych z zatrudnieniem. Przepisy nie określają, jakiej pieczątki należy użyć w tym celu.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają terminu sporządzenia planu urlopów. W praktyce plan ten opracowuje się do 31 grudnia roku poprzedzającego rok wykorzystywania urlopu, czyli plan na 2014 r. sporządza się do końca grudnia 2013 r.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie jest uprawniony do udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracowników na żądanie związku zawodowego, chyba że uzyska wyraźną zgodę pracowników, których wynagrodzenie ma zostać ujawnione.

czytaj więcej »

Zmniejszenie liczby uczniów w klasie w trakcie roku i w związku z tym rezygnacja z podziału na grupy na zajęciach z języka obcego wymaga uzgodnienia z organem prowadzącym. Uzgodnienia są także wymagane w razie pozostania przy podziale mimo mniejszej liczby uczniów.

czytaj więcej »

Statut szkoły określa organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Jeżeli w dokumencie tym zebranie rodziców w szkole jest wymienione jako forma współdziałania to rodzic powinien w nim uczestniczyć.

czytaj więcej »

Dnia 14 listopada weszła w życie tzw. ustawa 6-latkowa, która obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnie, począwszy od 1 września 2014 r. Docelowo, od 1 września 2015 r. wszystkie 6-latki będą objęte obowiązkiem szkolnym.

czytaj więcej »

Przepisy nie zabraniają korzystania przez jedną osobę uprawnioną do pomocy oferowanej przez dwa niezależne od siebie fundusze (zdrowotny i socjalny). Ewentualne wyłączenia w tym zakresie powinny zaś znaleźć się w regulaminach obydwu funduszy.

czytaj więcej »

Szkoły prowadzone przez stowarzyszenie, które otrzymują dotacje od gminy, nie mają co liczyć na dodatkowe środki na przewóz uczniów. Obowiązek zapewnienia transportu uczniom do szkoły i do domu spoczywa bowiem na gminie.

czytaj więcej »

Inwentaryzację nieruchomości można przeprowadzić w dowolnym terminie mieszczącym się w okresie 4 lat. Nie ma wówczas potrzeby ponownego sprawdzania ich stanu na koniec roku.

czytaj więcej »

Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Resort edukacji ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Proponowany przez resort edukacji sposób podziału subwencji oświatowej na 2014 rok zakłada wzrost kwoty przypadającej na jednego ucznia o blisko 2,5% w porównaniu z 2013 rokiem. Oznacza to, że w przyszłym roku kwota przeznaczona na jednego ucznia wzrośnie o 126 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel