WYDANIE ONLINE

Przepisy nie określają szczegółowego zakresu obowiązków dla stanowisk pracy, jakie mogą występować w szkołach i placówkach oświatowych. Tym trudniej jest samodzielnie stworzyć takie dokumenty. Jednak posiadanie spisanych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego stanowiska pracy w szkole usprawnia nadzorowanie pracowników i zarządzanie nimi. Aby ułatwić to zadanie naszym Czytelnikom przygotowaliśmy 26 szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla stanowisk pedagogicznych i niepedagogicznych. Co tydzień będziemy przesyłać Ci na maila kolejne dokumenty.

czytaj więcej »

Przepisy nie regulują sposobu przejęcia szkoły przez nowego dyrektora. W praktyce decyduje o tym organ prowadzący. Nowemu dyrektorowi należy jednak przekazać wszystkie dokumenty szkolne, w tym elektroniczne. Dostęp do niektórych dokumentów wymaga jednak uzyskania upoważnienia, w tym odpowiednich haseł.

czytaj więcej »

Fakt otrzymania świadczenia urlopowego przez nauczyciela nie może go pozbawiać prawa do innych świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym np. do dofinansowania do wypoczynku, potocznie zwanego „wczasami pod gruszą”. Jeżeli nauczyciel spełnia warunki do otrzymania dofinansowania może go dochodzić także przed sądem.

czytaj więcej »

Po urlopie rodzicielskim nauczyciel ma prawo powrotu do pracy na dotychczasowe stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Okres urlopu rodzicielskiego chroni nauczyciela przed zwolnieniem z pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli szkoła wynajmuje swoje pomieszczenia podmiotom zewnętrznym to i tak podatek od nieruchomości obciąży ją, jako posiadacza zależnego budynku otrzymanego w trwały zarząd. Jeżeli pomieszczenia będą wynajmowane na działalność pozaoświatową, szkoła nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

czytaj więcej »

Od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. w całej Polsce odbędzie się 31 konferencji dla nauczycieli uczących języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach. Ich tematem będzie „Modyfikacja egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych”.

czytaj więcej »

Osoba, która w trakcie roku odzyskała status rencisty ma prawo do świadczeń socjalnych, w tym także do dofinansowania do wypoczynku. Fakt, iż placówka wypłaciła już to świadczenie pozostałym uprawnionym nie ma tu znaczenia.

czytaj więcej »

Bieg dwutygodniowego okresu na wymierzenie kary porządkowej ulega zawieszeniu w czasie, w którym pracownik z powodu nieobecności w pracy nie może zostać wysłuchany. Z ukaraniem pracownika trzeba się zatem wstrzymać do czasu jego powrotu do pracy. Wcześniej należy jednak umożliwić mu złożenie wyjaśnień.

czytaj więcej »

Nieodpłatne otrzymanie aktywów księguje się jako pozostałe przychody operacyjne i ujmuje po stronie Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Jako że darowizna ma postać zbiorów bibliotecznych, należy pamiętać również o jednorazowym umorzeniu.

czytaj więcej »

Jeżeli funkcja wicedyrektora została powierzona na czas określony, to z upływem kadencji przestaje on zajmować stanowisko kierownicze i wygasa jego prawo do dodatku funkcyjnego. Skutek ten następuje z mocy prawa i nie jest wymagane zastosowanie procedury odwołania.

czytaj więcej »

22 listopada weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nowe przepisy przewidują więcej okoliczności usprawiedliwiających nieobecność pracownika.

czytaj więcej »

Jeżeli dyrektor szkoły ma wątpliwości, czy orzeczenie lekarskie zalecające nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia wydał uprawniony lekarz, może to szybko sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

czytaj więcej »

Opiekun szkolnej wycieczki niezależnie od tego, czy jest to nauczyciel czy inna osoba pełnoletnia np. rodzic ucznia, nie musi być ubezpieczony. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, dotyczy tylko uczestników wycieczek.

czytaj więcej »

Zawartość merytoryczną statutu w każdej chwili może skontrolować: organ prowadzący, nadzór pedagogiczny, kontrolerzy NIK i inspekcja bhp. Warto zatem okresowo kontrolować zgodność zapisów statutu z aktualnym stanem prawnym i odpowiednio modyfikować jego zapisy.

czytaj więcej »

Do sejmu skierowano poselski projekt ustawy zmieniającej art. 10 Karty Nauczyciela. Proponuje się w nim zmianę zasad zatrudniania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych w celu kształcenia dzieci polskich czasowo przebywających za granicą.

czytaj więcej »

wiper-pixel