WYDANIE ONLINE

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniany w trakcie miesiąca lub jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu z innym dniem niż koniec miesiąca, nie nabywa on prawa do wypłaty wynagrodzenia za pełny miesiąc pracy. Należy wypłacić mu pensję tylko za przepracowane dni.

czytaj więcej »

Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i innych osób uprawnionych można sfinansować w całości lub częściowo dofinansować ze środków ZFŚS. Nie w każdym przypadku trzeba się jednak kierować kryterium socjalne.

czytaj więcej »

Pracownik, który nie wykonuje poleceń służbowych pracodawcy, może zostać ukarany karą porządkową upomnienia lub nagany, a jeśli jego zachowanie jest wyjątkowo rażące może zostać z nim rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia. Szczególna ochrona wynikająca z wieku przedemerytalnego nie ma w tym wypadku zastosowania.

czytaj więcej »

Coraz większa popularność portali społecznościowych zachęca do korzystania z nich już nie tylko młodzież. Rejestrowanie się na tego typu portalach niesie za sobą wiele zagrożeń - także dla nauczycieli. Ich zachowanie, również w wirtualnym świecie, jest oceniane przez dyrektora szkoły, a gdy przekroczy granicę dobrego smaku, może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.

czytaj więcej »

Na posiedzeniu podkomisji w dniu 27 listopada, wycofano zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty umożliwiające przekazywanie szkół i placówek związkom międzygminnym lub związkom powiatów oraz zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli wspierających na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”. „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku. W latach 2014 – 2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Sejm przyjął zmianę przepisów o SIO.

czytaj więcej »

Pracownik może zgłosić, że doznał wypadku przy pracy z opóźnieniem. Bez względu na czas, jaki upłynął od wypadku, pracodawca obowiązany jest powołać zespół powypadkowy, który ustala okoliczności dotyczące wypadku. Ustalenia dokonywane są w protokole powypadkowym, który musi zostać sporządzony w ciągu 14 dni od powołania zespołu powypadkowego.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy nie regulują procedur wywieszania flag związkowych na budynkach zakładu pracy. Związek zawodowy może oflagować swoją siedzibę ale wywieszenie flag w innym miejscu np. na budynku szkoły wymaga już zgody organu prowadzącego albo dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Nawet jeśli nauczyciel zrealizował staż w innej szkole właściwym do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej jest dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest aktualnie zatrudniony.

czytaj więcej »

Szkoła nie może pobierać od rodziców uczniów opłat za dostęp do dziennika elektronicznego. Zdaniem MEN jest to sprzeczne z gwarancją bezpłatnego nauczania (odpowiedź podsekretarz stanu w MEN Joanny Berdzik z 6 grudnia 2012 r. na interpelację poselską nr 10427).

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że ani resort ani Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie współpracują z wydawnictwem OPERON, ani też z innymi wydawnictwami czy podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub inne materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów. Bezpłatne materiały w tym zakresie są dostępne na stronach CKE i OKE.

czytaj więcej »

Świadczenia przyznane nauczycielom na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poza wynagrodzeniem za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego, są zwolnione z podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Jeśli dyrektor szkoły uzna, że nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej posiada wystarczające kwalifikacje do prowadzenia w klasach I - III szkoły podstawowej zajęć z zakresu zajęć komputerowych to powierza mu prowadzenie wymienionych zajęć. Jeśli jednak uzna, że zajęcia komputerowe ma prowadzić nauczyciel z kwalifikacjami do informatyki to powierza osobie posiadającej takie kwalifikacje zajęcia z zakresu zajęć komputerowych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły wprowadzając kontrolę zarządczą wydaje w tym celu zarządzenie. Nie ma potrzeby aby nauczyciele także podpisywali ten dokument. Obowiązkiem nauczycieli jest jedynie znajomość zarządzeń dyrektora, które zostały im przedstawione.

czytaj więcej »

wiper-pixel