WYDANIE ONLINE

Gdy pracownik niepedagogiczny nie stawia się do pracy i nie informuje o przyczynie swojej nieobecności, możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Nie należy jednak zbytnio śpieszyć się z tą decyzją, nie zawsze nieobecność w pracy okaże się ciężkim naruszeniem obowiązków.

czytaj więcej »

Dziecko, którego rodzice są zatrudnieni w jednej placówce, powinno otrzymać jedną paczkę świąteczną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie to przyznawane jest bowiem na dziecko, a nie na każdego z jego rodziców.

czytaj więcej »

O tym, czy dzieci pracownika uczące się zaocznie mogą korzystać ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien rozstrzygać regulamin. Zapisy w tym zakresie mogą być różne, ale powinny przede wszystkim uwzględniać potrzeby osób uprawnionych.

czytaj więcej »

Przejrzyste i jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, które dają pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców danej gminy zostały uchwalone przez Sejm. Zapisanie dziecka do przedszkola w innej gminie niż ta, którą zamieszkuje, będzie możliwe dopiero, gdy wszystkie dzieci z danej gminy znajdą już miejsce w przedszkolu.

czytaj więcej »

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej, absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. Odsetek uczniów zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego nie oddaje skali zjawiska. Po uwzględnieniu osób, które nie ćwiczą z powodu braku stroju czy usprawiedliwień od rodziców, w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy w lekcji 30% uczniów. Tymczasem już blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa.

czytaj więcej »

Okulary korekcyjne pracodawca musi zapewnić tylko pracownikom, którzy użytkują monitor ekranowy co najmniej 4 godziny na dobę. Sposób ustalenia tego okresu powinien określić pracodawca w regulaminie pracy.

czytaj więcej »

Jeśli uczeń powinien uczęszczać na zajęcia z religii na podstawie złożonej przez rodziców deklaracji, to w przypadku opuszczania tych zajęć szkoła powinna powiadomić rodziców o nieuczęszczaniu dziecka na zajęcia i postąpić zgodnie z procedurami przyjętymi w statucie szkoły.

czytaj więcej »

Uczeń zwolniony przez dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego może później przychodzić lub wcześniej wychodzić ze szkoły tylko wówczas, gdy zajęcia według planu realizowane są na pierwszej lub ostatniej lekcji i tylko wtedy, gdy jego rodzice wystąpią w tej sprawie i złożą oświadczenie, że przejmują nad nim w tym czasie opiekę.

czytaj więcej »

Pracownicy, którzy są członkami zarządów organizacji pozarządowych, nie mają roszczenia o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w celu realizacji swoich funkcji. Mogą w tym celu wystąpić o urlop bezpłatny, jednak decyzja o jego udzieleniu należy do pracodawcy.

czytaj więcej »

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tzw. okresie przejściowym jest możliwe, aby dziecko 6-letnie, które rozpoczęło naukę w szkole, zaprzestało uczęszczać do szkoły i powróciło do placówki prowadzącej wychowanie przedszkolne (przedszkole, szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, inna forma wychowania przedszkolnego).

czytaj więcej »

Pracodawca może za zgodą pracownika rozszerzyć jego zakres obowiązków. Jeżeli zakres obowiązków sporządzony jest w formie odrębnego pisma, następuje to w formie uzupełnienia tego zakresu o nowe obowiązki. Jeżeli pracownik nie ma pisemnego zakresu obowiązków, może to nastąpić poprzez uzupełnienie treści umowy o pracę.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może otwierać korespondencję adresowaną na szkołę, także wtedy, gdy oprócz szkoły jako adresat wskazany został pracownik. Korespondencja, która przychodzi na adres placówki, ale adresowana jest wyłącznie na pracownika objęta jest tajemnicą i pracodawca nie ma prawa jej otwierać. Działanie takie stanowi naruszenie dóbr osobistych pracownika, a ponadto może nosić znamiona przestępstwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel