WYDANIE ONLINE

Od wiosny tego roku dyrektorzy mają nowy obowiązek – prowadzenie metryki spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych. Do tej pory jednak pojawiają się wątpliwości, które sprawy załatwiane przez dyrektora są decyzjami administracyjnymi dla których trzeba zakładać metrykę. Wątpliwości wyjaśniamy poniżej.

czytaj więcej »

Dnia 20 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia przypomniał o konieczności wprowadzenia uregulowań prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie norm żywieniowych, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w odniesieniu do dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z Konstytucją. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja pozwala na dowolne ustalenie przez MEN w rozporządzeniu całokształtu zasad rekrutacji do szkół publicznych, nie wskazując żadnych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, przez co jest niekonstytucyjna. W konsekwencji, dzieci które nie spełniają uwzględnionych w rozporządzeniu wymogów, mają mniejsze szanse na przyjęcie do przedszkola publicznego, często oznacza to dla nich brak możliwości skorzystania z nauki i opieki w jakimkolwiek publicznym przedszkolu na terenie gminy, w której mieszkają.

czytaj więcej »

24 września odbyło się spotkanie nt. możliwości wprowadzenia nauki gry w szachy dla wybranych placówek oświatowych oraz wsparcia edukacji szachowej w polskim szkolnictwie. Gra w szachy, jak pozują doświadczenia innych europejskich państw, uczy logicznego myślenia, podejmowania decyzji, rozwija wyobraźnię i kreatywność, jak również pomaga w zwalczaniu dyskryminacji i zmniejszaniu wskaźnika przestępczości.

czytaj więcej »

Pytanie: Wicedyrektor jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, lecz korzysta ze zniżki pensum do 3/18. Ile czasu powinien wicedyrektor przebywać w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dla decyzji dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego należy prowadzić metryczki spraw?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi kończy w tym roku kalendarzowym 67 lat. Czy dyrektor jest zobligowany do rozwiązania z tym pracownikiem stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach tzw. godzin karcianych można prowadzić pomoc psychologiczno-pedagogiczną, np. zajęcia odpowiadające zainteresowaniom uczniów, praca z uczniem zdolnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas lekcji WF-u na podwórku niećwiczący uczniowie wykonują prace porządkowe wokół szkoły: grabią liście, zbierają śmieci, zamiatają chodniki. Czy jest to zgodne z prawem? 

czytaj więcej »

Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Kwadransu dla Dyrektora” jednym z pomysłów MEN na zmiany w Karcie Nauczyciela jest likwidacja dodatków wiejskich i mieszkaniowych, które zdaniem resortu edukacji w dzisiejszych czasach nie są uzasadnione a generują tylko dodatkowe koszty.

czytaj więcej »

Pytanie: Regulamin ZFŚS przewiduje możliwość spotkań integracyjnych oraz wycieczek dla pracowników szkoły. Czy mogę zorganizować dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i pokryć koszty noclegu oraz przejazdu ze środków ZFŚS  w szkole?

czytaj więcej »

Dnia 10 września 2012 r. Komisja Europejska opublikowała Raport UE na temat młodzieży. W raporcie, przygotowywanym co trzy lata przez Komisję, podkreślono, że UE i państwa członkowskie muszą zintensyfikować działania mające na celu wspieranie młodych ludzi, których szczególnie dotknął kryzys gospodarczy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem dyrektorem integracyjnej szkoły podstawowej. Czy zgodne z prawem będzie, jak w klasie integracyjnej mając uczniów z autyzmem lub z niepełnosprawnością sprzężoną zmniejszę ich liczbę do dwóch? Moje wątpliwości są spowodowane zapisami rozporządzenia MEN z 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół - załącznik nr 2 ramowy statut publicznej szkoły podstawowej - paragraf 5 p.2,3,4 i 5.

czytaj więcej »

Posłowie SLD zgłosili projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli, która poszerzyłaby krąg osób uprawnionych do tych świadczeń. Projekt ten jednak został odrzucony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zużyte lub uszkodzone pieczęcie urzędowe szkoły należy zwracać, a zagubione zgłaszać do Mennicy Państwowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może oddelegować wicedyrektora, by wziął udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego i komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: W sekretariacie pracuje stażystka oddelegowana przez organ prowadzący na zasadzie porozumienia ze szkołą. Często przepisuje różne pisma, np. listy uczniów czy pracowników. Czy powinna otrzymać od dyrektora upoważnienie do dostępie do danych osobowych uczniów i pracowników? 

czytaj więcej »

wiper-pixel