WYDANIE ONLINE

W większości regulaminów ZFŚS przyznawanie świadczeń z Funduszu to uprawnienie komisji socjalnej. Należy jednak zaznaczyć, że ani ustawa o ZFŚS, ani inny powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący tę problematykę nie obliguje do tworzenia tego organu. Podstawą powołania tego organu jest jedynie regulamin, który powinien określać nie tylko skład komisji, ale także jej kompetencje i przesłanki rozwiązania.

czytaj więcej »

Nowa Minister Edukacji przedstawiła plan działań, które mają zapewnić, że 1 września 2014 r. szkoły będą przygotowane na 6-latki równie dobrze, jak 6-latki na szkoły. Obejmują one m.in. szkolenia dla nauczycieli, opracowanie przepisów gwarantujących miękkie przejście z przedszkola do szkoły oraz z klasy III do IV szkoły podstawowej, a także nowe zasady organizowania grup opieki świetlicowej. Ważną zmianą ma być umożliwienie złożenia wniosku o nauczanie domowe w dowolnym momencie roku szkolnego oraz możliwość cofnięcia sześciolatka do przedszkola na wniosek rodziców.

czytaj więcej »

Co roku powraca pytanie o czas pracy nauczycieli w okresie przerwy świątecznej. Przypominamy zatem, że dni wolne od zajęć dydaktycznych jak np. 27-29 i 30-31 grudnia 2013 r. nie są dla nauczyciela dniami wolnymi od pracy. W te dni nauczyciel może zostać zobowiązany do realizacji zadań wynikających z Karty Nauczyciela lub zapewnienia opieki nad uczniami.

czytaj więcej »

Organ prowadzący szkołę, a w przypadku powołania jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, ta jednostka, mają prawo skontrolować szkołę w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi, w tym środkami ZFŚS. Mogą zatem żądać np. przedstawienia oświadczeń pracowników o dochodach w celu sprawdzenia, czy świadczenia z funduszu socjalnego są przydzielane prawidłowo.

czytaj więcej »

Udział w spotkaniu opłatkowym finansowanym ze środków ZFŚS stanowi przychód ze stosunku pracy. W celu ustalenia wysokości tego przychodu należy podzielić koszt imprezy przez liczbę uczestników. Ustalenie tej liczby jest kwestią techniczną, która może zostać uszczegółowiona w obowiązującym w danej placówce regulaminie.

czytaj więcej »

Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu może polegać na zorganizowaniu punktów zbiorczych. Przepisy nie zobowiązują do tego, by szkolny autobus zabierał uczniów bezpośrednio spod ich domów. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 3/13).

czytaj więcej »

Już prawie 3.000 szkół i przedszkoli zgłosiło się do akcji "Ćwiczyć każdy może". Placówki, które chcą uzyskać tytuł Szkoły (Przedszkola) w Ruchu, mogą zgłosić swój udział do 31 grudnia 2013 r. Akcja skierowana jest zarówno do publicznych, jak i niepublicznych placówek oświatowych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może upoważnić wskazaną przez siebie osobę do zarejestrowana wejścia obcych osób na teren szkoły poprzez zapisanie ich danych personalnych, godziny i cel pobytu w szkole.

czytaj więcej »

Jeśli zajęcia dodatkowe prowadzone na pierwszym etapie edukacyjnym powiązane są z procesem nauczania, a nie są wpisywane do dziennika lekcyjnego, to obowiązkowe jest prowadzenie dzienników poszczególnych zajęć dla grup, z którymi te zajęcia są prowadzone.

czytaj więcej »

Do dziennika lekcyjnego dla danego oddziału należy wpisywać dane wskazane w rozporządzeniu o dokumentacji przebiegu nauczania, tj. m.in. temat lekcji i oceny. Tylko wewnątrzszkolne ocenianie może być dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumentem, określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia oceny roczne i ocenę zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

czytaj więcej »

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu na część dnia pracy, chyba że liczba godzin urlopu pozostała w puli urlopowej nie wystarcza na zapewnienie całego dnia wolnego. Może jednak na pisemny wniosek pracownika zwolnić go od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. W takim wypadku pracownik jest zobowiązany odpracować czas zwolnienia.

czytaj więcej »

W szkole podstawowej nie można tworzyć oddziałów dwujęzycznych. Przepisy określają, że oddziały dwujęzyczne mogą powstać dopiero na poziomie gimnazjum.

czytaj więcej »

Przepisy nie wprowadzają obowiązku przeliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w razie uzyskania statusu emeryta lub rencisty w trakcie roku kalendarzowego. Fundusz koryguje się jedynie w odniesieniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel