WYDANIE ONLINE

Zmiana rodzaju prowadzonych zajęć w trakcie roku szkolnego nie zawsze oznacza zmianę stanowiska pracy. Gdy jednak tak się dzieje trzeba pamiętać, że inne są procedury dla zmiany stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, a inne dla zatrudnionych przez mianowanie. Czasami na taką zmianę konieczna jest także zgoda nauczyciela.

czytaj więcej »

Firmy świadczące usługi wideofilmowania na studniówkach i innych szkolnych uroczystościach nie mogą bez zgody osób w nich uczestniczących rozpowszechniać tych nagrań np. w celu promocji własnej działalności. Taka sprawa może mieć swój finał w sądzie, gdyż w grę wchodzi naruszenie dóbr osobistych.

czytaj więcej »

Pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. O sposobie wykonania tego obowiązku dyrektor szkoły rozstrzyga w wewnętrznych uregulowaniach. Wydatki na ten cel powinny być zgodne z planem finansowym placówki.

czytaj więcej »

Dyrektor i wicedyrektor nie podpisują listy obecności tak, jak pracownicy niepedagogiczni. Z wyjątkiem realizacji obowiązkowego pensum pozostałe zadania związane z pełnioną funkcją są nienormowane i ustalane przez dyrektora lub wicedyrektora.

czytaj więcej »

Zaraz po Nowym Roku w szkołach rozpocznie się sezon obliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W tym roku więcej osób będzie miało prawo do tego świadczenia na skutek dodania do listy wyjątków, zwalniających z wymogu przepracowania 6 miesięcy, okresów korzystania z uprawnień rodzicielskich.

czytaj więcej »

Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej stanowi wystarczający dowód dla zwolnienia podatkowego przyznanej z tego tytułu zapomogi.

czytaj więcej »

Umowa na zastępstwo zwykle obejmuje cały okres nieobecności zastępowanego pracownika. W przypadku nauczycieli nie musi jednak trwać przez ferie szkolne. W okresie tym nauczyciele i tak nie świadczą pracy bowiem korzystają z urlopów wypoczynkowych, zatem nie ma wówczas konieczności zastępowania nieobecnej osoby.

czytaj więcej »

Na terenie szkoły można zorganizować kiermasz np. świąteczny lub noworoczny, na którym sprzedawane będą wyroby i prace uczniów, rodziców a także nauczycieli. Co ważne, od takiej sprzedaży nie odprowadza się podatku.

czytaj więcej »

18 grudnia 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zmienia m.in. zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 odbędzie jeszcze na dotychczasowych zasadach.

czytaj więcej »

16 grudnia  2013 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2014 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może posiadać przybory i urządzenia, które są wymienione w poniższej tabeli.

czytaj więcej »

Przepisy nie nakazują odrabiania godzin nauczania indywidualnego, ani innych zajęć, które nie odbyły się z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela lub ucznia. Jeżeli jednak jest to możliwe, to warto takie zajęcia odrobić. Gdy zaś nieobecność nauczyciela przedłuża się, trzeba zapewnić za niego zastępstwo.

czytaj więcej »

16 grudnia  2013 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2014 r.

czytaj więcej »

Od wielu miesięcy trwają prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela. Większość zmian miała wejść w życie już 1 stycznia 2014 r. Jednakże projekt ustawy nadal jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Nie ma żadnych szans, by do końca grudnia nowe przepisy zostały uchwalone.

czytaj więcej »

wiper-pixel