WYDANIE ONLINE

Niekiedy środki wychowawcze szkoły zawodzą i jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się przeniesienie ucznia do innej placówki. O tym, czy uczeń zostanie przeniesiony zdecyduje kurator oświaty na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora szkoły. Sprawdź, jak sformułować wniosek o przeniesienia ucznia do innej szkoły oraz jakie dokumenty do niego załączyć.

czytaj więcej »

Dobrą praktyką jest kontrola stanu technicznego każdego autokaru, czy też innego pojazdu, którym uczniowie wyjeżdżają na szkolne wycieczki - a już wkrótce - na ferie zimowe. Bezpieczeństwo uczniów i osób uczestniczących w wyjeździe jest sprawą priorytetową dlatego, coraz częściej rodzice wnioskują do policji także o sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców i opiekunów szkolnej wycieczki.

czytaj więcej »

O rodzaju zajęć specjalistycznych dla ucznia decyduje zespół, określając w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęcia rewalidacyjne oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Rodzice, chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną dla swoich dzieci, coraz częściej występują do dyrekcji szkoły z inicjatywą sfinansowania ze środków komitetu rodzicielskiego dodatkowych zajęć. Takie działanie nie znajduje jednak oparcia w przepisach. Rada rodziców nie ma bowiem uprawnień do zawierania umów na prowadzenie zajęć w szkole. 

czytaj więcej »

Przepisy nie określają, w jakich przypadkach pracownik może skorzystać z 2 dni płatnego zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, ani czy pracodawca może odmówić prawa do skorzystania z tego uprawnienia. Ważne jest jednak to, że pracownik może skorzystać z tego zwolnienia tylko do końca roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Senat bez poprawek przyjął ustawę okołobudżetową na przyszły rok. W 2014 roku odpisy na ZFŚS zostaną na obecnym poziomie, a od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się kwoty dofinansowań na pracowników niepełnosprawnych. Ustawa trafi teraz do Prezydenta.

czytaj więcej »

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę nauczyciel zatrudniony w szkole przez okres krótszy niż 10 miesięcy ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należny mu w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

czytaj więcej »

Uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego w czasie trwania umowy na czas określony nie skutkuje przekształceniem umowy o pracę w akt mianowania. W związku z awansem nauczyciel ma jednak prawo do wyższej stawki wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Przetrzymywanie przez nauczyciela dokumentacji szkoły w postaci dzienników i odmowa ich zwrotu na żądanie dyrektora jest działaniem bezprawnym, które może wypełniać znamiona przestępstwa.

czytaj więcej »

Obliczając odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dokonując na jego podstawie wpłaty na rachunek bankowy funduszu, pracodawca opiera się na planowanych (szacunkowych) danych o zatrudnieniu. Pod koniec roku musi zatem dokonać korekty swoich obliczeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel