WYDANIE ONLINE

Przedłużenie okresu funkcjonowania starego „SIO”, obniżenie ulg za przejazdy dla nauczycieli, objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym szerszej grupy osób fizycznych prowadzących szkoły to tylko część zmian w prawie, które przynosi Nowy Rok.

czytaj więcej »

Mimo iż 1 stycznia miały wejść w życie pierwsze zmiany do Karty Nauczyciela, w Ministerstwie Edukacji Narodowej nadal trwają prace nad ostatecznym kształtem projektu nowelizacji. W związku z uwagami partnerów społecznych resort nie wyklucza wprowadzenia zmian do obecnej wersji projektu.

czytaj więcej »

Niebawem rozpocznie się w szkołach sezon studniówek, dlatego warto przypomnieć o bezwzględnym zakazie spożywania alkoholu na tego typu imprezach. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. Wykluczone jest także wzniesienie symbolicznego toastu szampanem.

czytaj więcej »

Po zajęciach w szkole, uczniowie poświęcają 2-3 godziny dziennie na odrabianie lekcji. Nie ma żadnych przepisów, które narzucałyby jakieś ramy dotyczące ilości zadawanych prac domowych i resort edukacji nie planuje takich wprowadzić. O tym, ile czasu na naukę w domu będzie musiał poświęcić uczeń, decyduje nauczyciel.

czytaj więcej »

Nie ma podstaw prawnych do kontrolowania sposobu wykorzystywania przez pracownika dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Wobec braku mechanizmów kontroli nie ma zatem podstaw, aby zabronić nauczycielowi brania w tym czasie udziału w komisji ds. awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Przepisy zobowiązują do określenia w statucie szkoły obowiązków ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

czytaj więcej »

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczyciela przeniesionego do innej szkoły w trybie art. 18 lub 18 Karty Nauczyciela dokonuje szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony i korzysta ze środków funduszu.

czytaj więcej »

Zarówno zmiana struktury organizacyjnej szkoły jak i zmiana warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego wymaga dokonania zmian w statucie szkoły i podjęcia stosownej uchwały wprowadzającej zmiany.

czytaj więcej »

Przepisy prawa regulujące pracę szkoły publicznej nie nakładają na dyrektora obowiązku opracowania regulaminu organizacyjnego. Zatem jego brak nie może być uznany za uchybienie lub nieprawidłowość przez podmiot uprawniony do prowadzenia w szkole kontroli.

czytaj więcej »

Szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat nie uwzględnia go do liczby zatrudnionych nauczycieli w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

czytaj więcej »

Nie można żądać oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach religii - resort edukacji podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej »

Przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół nie dają dyrektorowi szkoły prawnej delegacji do ustalenia limitu usprawiedliwień i zwolnień wypisywanych przez rodziców.

czytaj więcej »

Przepisy prawa nie zawierają odrębnych regulacji w zakresie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, który jest nauczycielem co oznacza, że dyrektor szkoły korzysta z urlopu wypoczynkowego i uzupełniającego na zasadach ustalonych dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych w szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel