WYDANIE ONLINE

W tym roku więcej osób dostanie dodatkowe wynagrodzenie roczne mimo nieprzepracowania wymaganych 6 miesięcy. Chodzi o pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich. Pozostali, aby otrzymać trzynastkę muszą przepracować wymagany okres, albo spełnić jeden z wyjątków zwalniających ich z tego warunku.

czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej nie jest uzależniony od wymiaru godzin zajęć, ale od okresu zatrudnienia w danym roku. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 miesięcy, nauczycielowi przysługuje urlop proporcjonalny.

czytaj więcej »

Nieklasyfikowanie ucznia z zajęć edukacyjnych nie może być powodem skreślenia z listy uczniów, ponieważ oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i ocena klasyfikacyjna zachowania nie powinny mieć na siebie wpływu. Opuszczanie zajęć i nieusprawiedliwianie nieobecności, jako niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, powinien uwzględnić wychowawca klasy ustalając śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

czytaj więcej »

Nauczycielom specjalistom zatrudnionym w szkole, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym nie przysługuje odrębny dodatek za warunki pracy.

czytaj więcej »

W okresie orzeczonej niezdolności do pracy zabronione jest wykonywanie pracy zarobkowej lub wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia pod rygorem utraty prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Podnoszenie kwalifikacji w trakcie choroby może być potraktowane jako wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, chyba że lekarz wystawi zaświadczenie wskazujące, że stan zdrowia pracownika nie sprzeciwia się udziałowi w takim szkoleniu.

czytaj więcej »

Już prawie 3 lata obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy po umowach na czas określony. Nadal wzbudzają one wiele wątpliwości i kontrowersji, w szczególności, gdy pracownik nie otrzymał świadectwa pracy za okres zatrudnienia, który rozpoczął się przed wejściem w życie nowych regulacji lub gdy po umowie na czas określony zostaje zatrudniony na podstawie umowy bezterminowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia kiedy w praktyce pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy.

czytaj więcej »

Pracownikowi, z którym stosunek pracy zostaje rozwiązany z przyczyn ekonomicznych, a który nie ma uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie przysługuje nagroda jubileuszowa, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający go do nagrody.

czytaj więcej »

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, które corocznie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą szkoły (lub radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, jeżeli nie powołano rady szkoły), mogą zostać ustalone w dzień po klasyfikacji końcoworocznej.

czytaj więcej »

Warunkiem otrzymania urlopu ojcowskiego jest posiadanie przez ojca dziecka statusu pracownika, złożenie wniosku w odpowiednim terminie oraz nieukończenie przez dziecko 12. miesiąca życia przed terminem zakończenia urlopu. Wymogiem nie jest natomiast to, aby matka dziecka pracowała i korzystała z urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Jeżeli w trakcie przebywania przez nauczyciela na urlopie uzupełniającym rozpoczynają się ferie szkolne, to urlop uzupełniający ulega zawieszeniu do czasu zakończenia tych ferii.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych jest ważne tak długo, jak długo ważne jest zaświadczenie o zdolności pracownika do wykonywania pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 roku uległa podwyższeniu podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel