WYDANIE ONLINE

Ferie zimowe to ustawowo zagwarantowany okres urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie dyrektor nie może ich zobowiązać do świadczenia pracy. Praca w ferie ma jednak swoje granice nie tylko czasowe, ale także dotyczące zakresu prac, jakie można wówczas zlecić nauczycielom.

czytaj więcej »

Zmiana przydziału godzin zajęć w ramach tego samego pensum nie będzie zmianą stanowiska pracy w rozumieniu art. 18 Karty Nauczyciela. Nie wymaga zatem zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania i może nastąpić w drodze polecenia służbowego, do którego nauczyciel na podstawie art. 100 § 1 Kodeksu pracy ma się obowiązek zastosować.

czytaj więcej »

Nagrywanie zajęć lekcyjnych przez uczniów nie jest prawnie zabronione. Jednak w statucie szkoły mogą się znaleźć zapisy zakazującego tego typu praktyk. Inną kwestią jest natomiast rozpowszechnianie takiego nagrania, które może godzić w dobra osobiste nauczyciela. Takie zachowanie jest zakazane bez zgody nauczyciela.

czytaj więcej »

Praca w porze nocnej jest rekompensowana dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego. Aby ustalić, za ile godzin należy go wypłacić trzeba sprawdzić, jaki przedział czasowy obejmuje pora nocna w danej placówce i przez ile godzin w tym przedziale pracownik świadczył prace.

czytaj więcej »

Nieklasyfikowanie ucznia na praktykach zawodowych nie może być podstawą do skreślenia go z listy uczniów szkoły. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

czytaj więcej »

Wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w okresie stanu nieczynnego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

czytaj więcej »

Egzaminy klasyfikacyjne ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą mogą się odbyć w dowolnym momencie roku szkolnego. Zadbać należy jedynie, by zostały przeprowadzone przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Nie liczy się frekwencji ucznia w dniach, w których uczestniczy w rekolekcjach. Z kolei uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii muszą mieć w tych dniach zorganizowanie zajęcia i opiekę.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole mają działać wolontariusze, to nie muszą być oni ujęci w arkuszu organizacyjnym. Nie są oni bowiem pracownikami placówki, gdyż wykonują świadczenia bez wynagrodzenia zaś dyrektor szkoły nie jest ich przełożonym.

czytaj więcej »

Wśród przewinień pozbawiających nauczyciela i pracownika prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest wymierzenie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby. Kara ta musi być jednak prawomocna, w przeciwnym razie nie ma podstaw do pozbawienia podwładnego prawa do trzynastki.

czytaj więcej »

Świadectwo pracy powinno być wydane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli jednak wydanie świadectwa w tym terminie jest niemożliwe, można wysłać je pocztą w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel