WYDANIE ONLINE

Od 18 stycznia obowiązuje ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty, która wprowadza nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek oświatowych. Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się na tymczasowych zasadach.

czytaj więcej »

Nauczanie indywidualne odbywa się zwykle w domu ucznia lub miejscu jego pobytu. Ze względu na stan zdrowia ucznia można jednak rozważyć wprowadzenie innowacji organizacyjno-metodycznej w formie e-learningu.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, na podstawie którego minister edukacji narodowej będzie mógł zamówić podręcznik w ramach projektu „Darmowy podręcznik dla pierwszaka”. Ta nowela to pierwszy krok, który umożliwi realizację obietnicy premiera o darmowych podręcznikach dla pierwszoklasistów.

czytaj więcej »

Statut szkoły może przewidywać ograniczenia w przyjmowaniu uczniów do świetlicy ze względu na warunki lokalowe i związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa, w tym uwarunkowane liczbą opiekunów.

czytaj więcej »

Wydatki na odprawy wypłacane zwalnianym nauczycielom w związku z likwidacją szkoły nie są uwzględniane przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia (średnich wynagrodzeń) dla potrzeb obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły sporządza tylko jedną ocenę pracy nauczyciela bez względu na rodzaj zajęć realizowanych w ramach stosunku pracy. Przy dokonywaniu oceny pracy powinno uwzględniać się jednak wszystkie realizowane przez nauczyciela zadania.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie ma kompetencji wybierania społecznego inspektora pracy. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy szkoły (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni) wg zasad ustalonych przez związki zawodowe w regulaminie.

czytaj więcej »

Agitacja na terenie szkoły, w celu pozyskania nauczycieli do związku zawodowego nie jest zakazana, o ile nie zakłóca statutowej działalności szkoły. Nauczyciel podejmujący tego typu działania powinien jednak wiedzieć, że działalność na rzecz związków zawodowych jest działalnością społeczną i powinna być wykonywana poza godzinami pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który w związku z odbytą podróżą służbową dokonuje rozliczenia delegacji, zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie tego rozliczenia przez organ prowadzący. Sam nie może bowiem zatwierdzić wydatków na swoją delegację.

czytaj więcej »

Rozpoczęły się ferie zimowe, a wraz z nimi kolonie i obozy. Jednak, aby uczniowie mogli korzystać w pełni z uroków ferii zimowych, niezbędne jest zapewnienie im bezpieczeństwa. MEN radzi, jak wybrać organizatora zimowego wypoczynku i zapewnić bezpieczeństwo dzieci poza domem.

czytaj więcej »

Dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela, nawet jeżeli został wypłacony w czasie korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Co roku, przyznając trzynastki dla nauczycieli, dyrektorzy szkół zastanawiają się kiedy można uznać, że nauczyciel został zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły. Ma to bowiem decydujące znaczenie dla ustalenia, czy nauczyciel ma prawo do trzynastki, czy też nie. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiewa wątpliwości w tym zakresie i wyjaśnia, co oznacza zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły.

czytaj więcej »

Do Rzecznika Praw Dziecka zwracają się zarówno dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice uczęszczających do nich dzieci, jak i same pielęgniarki zatrudnione w szkołach. Wszyscy uważają, że zakres pomocy medycznej w placówkach oświatowych jest zbyt mały i nie stwarza realnych możliwości zapewnienia dzieciom profilaktyki zdrowotnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel