WYDANIE ONLINE

Badanie realizacji podstawy programowej w swojej szkole najlepiej rozpocząć od sprawdzenia, jak ma się realizacja do planu. Jeżeli zadbałeś o to, by jej realizacja była procesem kierowanym, a nie przypadkowym, to jako dyrektor planując dany rok szkolny stworzyłeś właściwe warunki jej realizacji. Dzięki temu w trakcie roku jedynie nadzorujesz poszczególne etapy realizacji oraz dbasz o jej dokumentowanie.

czytaj więcej »

W przypadku śmierci pracownika, który nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., należne świadczenie należy wypłacić małżonkowi oraz innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym, czyli najczęściej dzieciom.

czytaj więcej »

Organ prowadzący szkołę może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych, ale musi wykazać, że zaistniał „uzasadniony przypadek”.

czytaj więcej »

Nauczyciel powinien mieć wypłacone wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Nie ma podstaw, aby płacić mu za godziny, które z różnych przyczyn się nie odbyły.

czytaj więcej »

Gdy nauczyciel dorabia podczas urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor wzywa go do pracy i przerywa jego urlop. Zanim jednak dopuści go do pracy, musi go skierować na badania kontrolne.

czytaj więcej »

Gdy w szkole nie ma wicedyrektora, nieobecnego dyrektora zastępuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący. Tak powołany zastępca ma wszystkie kompetencje przynależne dyrektorowi szkoły. Organ powinien jednak udzielić mu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności.

czytaj więcej »

Każda zmiana zatwierdzonej organizacji szkoły wymaga poinformowania organu prowadzącego i uzyskania jego akceptacji. Niektóre samorządy nie wymagają jednak aneksów dotyczących zmian nie wywołujących skutków finansowych.

czytaj więcej »

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy powinien udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy. Samo zawiadomienie o zdarzeniu to za mało.

czytaj więcej »

Dnia 28 stycznia do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który m.in.doprecyzowuje zasady funkcjonowania szkolnych świetlic. Wprowadza także limit uczniów, jaki może mieć pod swoją opieką jeden wychowawca świetlicy.

czytaj więcej »

Jedna z najnowszych propozycji zmian do ustawy o systemie oświaty zakłada, że dyrektor podstawowej szkoły publicznej zarówno ogólnodostępnej jak i specjalnej oraz integracyjnej, będzie mógł zatrudnić osobę w celu wsparcia nauczyciela zajęć edukacyjnych. Podstawą zatrudnienia będzie Kodeks pracy, zaś zadania i rozkład czasu pracy ustali dyrektor.

czytaj więcej »

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadza także zmiany w zasadach wnioskowania o nauczanie domowe. Termin złożenia wniosku o edukację domową nie będzie już ściśle określony, zaś rodzice będą mogli go złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku.

czytaj więcej »

W projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponuje się także zmiany w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego. Wniosek będzie mógł być złożony w trakcie roku szkolnego, zaś opinia poradni zalecająca odroczenie obowiązku szkolnego będzie dla dyrektora wiążąca.

czytaj więcej »

W sobotę, 1 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa z udziałem Premiera Donalda Tuska oraz Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Tematem spotkania były plany resortu edukacji na 2014 rok.

czytaj więcej »

wiper-pixel