WYDANIE ONLINE

Początek II półrocza to ostatni moment na przeprowadzenie diagnozy przed egzaminem zewnętrznym. Poszczególne klasy mogą przygotować swoje „listy trudności”. Wskazane elementy mogą być systematycznie ćwiczone z pomocą nauczycieli różnych przedmiotów oraz na zajęciach pozalekcyjnych, niemal do ostatniej chwili przed egzaminem.

czytaj więcej »

Szkoła będzie musiała zorganizować zajęcia z etyki bez względu na liczbę uczniów deklarujących chęć uczestniczenia w tych zajęciach, czyli nawet dla jednej osoby. Deklaracja będzie zaś wyrażana w formie pisemnego oświadczenia, które będzie można w każdym momencie wycofać.

czytaj więcej »

Do 28 lutego 2014 r. należy przekazać pracownikom szkoły deklarację PIT-11 za 2013 rok. Zwykle pracownicy osobiście odbierają ten dokument, a nieobecnym wysyła się go pocztą. Dyrektor musi mieć jednak dowód, że wywiązał się z tego obowiązku, zatem powinien zachować dowód nadania i odbioru przesyłki.

czytaj więcej »

Diagnozę i ocenę stanu wiedzy i umiejętności ucznia niesklasyfikowanego śródrocznie powinien przeprowadzić nauczyciel, który prowadził z nim zajęcia edukacyjne. Nie jest wskazane zlecanie takich czynności innemu nauczycielowi, który nie miał z uczniem bezpośredniego kontaktu na zajęciach.

czytaj więcej »

Jak daleko rodzice mogą posunąć się w ingerencji w pracę szkoły? Czy mogą żądać wpuszczenia ich na lekcje w celu obserwacji nauczyciela? Czy w ten sposób współpracują, czy uniemożliwiają pracę nauczycielom? Takie pytania stawia sobie wielu dyrektorów szkół.

czytaj więcej »

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczyciela nie jest podstawą do wydania mu nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Wydaje się go tylko w sytuacji, gdy nauczyciel uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie.

czytaj więcej »

Dnia 13 lutego Minister Edukacji Narodowej spotkała się z przedstawicielami korporacji samorządowych. Głównym tematem spotkania było przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków, projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, a także darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów.

czytaj więcej »

Dyrektor, mając na uwadze konieczność realizacji podstawy programowej lub priorytetowe podejście do nauczania danego przedmiotu, może zdecydować o tym, że niektórzy nauczyciele nie mogą organizować i uczestniczyć w szkolnych wycieczkach.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który mimo otrzymania skierowania od dyrektora szkoły nie poddaje się kontrolnym badaniom lekarskim, np. po urlopie dla poratowania zdrowia, nie może być dopuszczony do pracy. W konsekwencji może za to stracić pracę.

czytaj więcej »

Nie jest łatwo zwolnić nauczyciel zatrudnionego na podstawie mianowania, który stosuje mobbing wobec współpracowników i wprowadza nerwową atmosferę w pracy. Karta Nauczyciela daje jednak wyjście z takiej sytuacji – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego skutkujące orzeczeniem kary zwolnienia z pracy.

czytaj więcej »

Powołanie pracownika szkoły w skład komisji inwentaryzacyjnej wymaga jego zgody, chyba że w zakresie jego obowiązków znajdują się postanowienia zobowiązujące go do wykonywania takich zadań.

czytaj więcej »

Ocena pracy nauczyciela, w tym stopień realizacji przez niego podstawy programowej, dokonana przez doradcę metodycznego podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dyrektor nie może udostępniać uzyskanych od doradcy informacji np. na forum rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel