WYDANIE ONLINE

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej wypada w niedzielę, dlatego w szkołach ten dzień będzie świętowany w piątek 12 lub w poniedziałek – 15 października. Czy jednak za ten dzień można wyznaczyć inny dzień wolny w tygodniu i w tym dniu zorganizować uroczystość? O tych i innych kwestiach związanych z organizacją DEN przeczytasz poniżej.

czytaj więcej »

Najnowsze zapowiedzi zmian do Kodeksu pracy dotyczą doprecyzowania zapisów o obliczaniu wynagrodzenia za część miesiąca. Planowane jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca będzie ustalane za każdą godzinę pracy (a nie dzień). Nie będzie także już wątpliwości, że przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca uwzględniany jest wymiar czasu pracy wynikający z art. 130 Kodeksu pracy, a nie liczba godzin wynikająca z rozkładu czasu pracy pracownika. Obecnie bowiem przepis w tym zakresie jest nieprecyzyjny.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel uczący ucznia może udzielać mu równocześnie korepetycji? Czy polskie prawo oświatowe określa to jednoznacznie?

czytaj więcej »

Dyrektor CKE na stronie internetowej komisji opublikował list do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów na temat egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, który pełni funkcję wychowawcy klasy, ma prawo do dodatku z tego tytułu?

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało informację na temat liczby uczniów i nauczycieli, wysokości kosztów przeznaczanych na oświatę ze środków własnych samorządów oraz wysokości subwencji oświatowej w okresie minionych 7 lat. 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze (18/18), który prowadzi (oprócz godzin swojego przedmiotu) także godzinę wychowawczą, powinien za tę 19. godzinę otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych wizytator kuratorium podczas kontroli może kserować dokumenty i wynosić z placówki?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole są skargi na nauczyciela i słabe wyniki jego nauczania.  Czy dyrektor, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, może chodzić na hospitacje do tego nauczyciela przynajmniej raz w tygodniu? Czy są jakieś wytyczne i regulacje prawne, jak często hospitacja może być przeprowadzona i jakie zastosować metody?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania odprawa w związku rozwiązaniu stosunku pracy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

2 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis określający zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada w dzień dla niego wolny od pracy, narusza konstytucyjną zasadę równości. Przepis ten bezpodstawnie różnicuje liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom!

czytaj więcej »

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas poinformowała, że w budżecie państwa na 2013 r. została przewidziana dotacja w wysokości 320 mln zł na edukację przedszkolną. Rozwój edukacji przedszkolnej, która ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, jest jednym z priorytetów działania Ministerstwa Edukacji Narodowej - podkreśliła minister Szumilas.

czytaj więcej »

Obecne zapisy Kodeksu pracy i rozporządzenia wykonawczego nie uwzględniają podstawowej, zdaniem ekspertów i Sądu Najwyższego kwestii, że za czas urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zasada ta nie przekłada się jednak na sposób obliczania ekwiwalentu za urlop, co będzie przedmiotem nowelizacji. Szczegóły planowanych zmian znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rodzic ma prawo wnioskować o zwołanie rady pedagogicznej, gdyż nie zgadza się z wynikiem klasyfikacji (nie akceptuje oceny niedostatecznej)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązek pełnienia dyżurów podczas przerw dotyczy także nauczycieli świetlicy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wyrazić zgodę na poprowadzenie zajęć z dwiema klasami przez jednego nauczyciela?

czytaj więcej »

wiper-pixel