WYDANIE ONLINE

Sposobem, który pozwala na spełnienie wszystkich warunków prawidłowej ewaluacji jest metoda „Profil szkoły”. Jest ona zarówno skuteczna jak i łatwa w wykonaniu, a zarazem zgodna z rozporządzeniem o nadzorze. Polega na kilkuetapowym procesie zbierania informacji o różnych aspektach funkcjonowania placówki od członków społeczności szkolnej.

czytaj więcej »

Już we wrześniu tego roku uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzyma bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Szkoła otrzyma natomiast dotację celową na zakup dla niego materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego.

czytaj więcej »

W procesie nauczania można dokonać zmiany podręcznika wynikającej z dostosowania ich treści do możliwości edukacyjnych uczniów i warunków realizacji programów nauczania.

czytaj więcej »

28 lutego to ostatni dzień pracy w szkole dla nauczycieli, którzy od września przebywają w stanie nieczynnym. Jeżeli w tym czasie nie było możliwości przywrócenia nauczyciela do pracy to jego stosunek pracy wygasa i z tym dniem należy się z nim rozliczyć, w tym wypłacić należne świadczenia oraz wydać świadectwo pracy.

czytaj więcej »

Plan kontroli planowanych przez Państwową Inspekcję Pracy na 2014 rok zakłada kontrole szkół i placówek oświatowych pod kątem zgodności z prawem prowadzonej działalności socjalnej.

czytaj więcej »

Biblioteka szkolna działa również w czasie przerw a uczniom należy zapewnić możliwość korzystania w tym czasie z biblioteki. Nie należy zatem wyznaczać nauczyciela bibliotekarza do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ma obowiązek zwolnić nauczyciela od pracy w celu stawienia się przed odwoławczą komisję lekarską w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Ustawianie przez nauczyciela na biurku naczyń z napojem i picie go w czasie zajęć nie należy do dobrych obyczajów i mogło być wskazane przez wizytatora jako nieprawidłowość. Wymagając od uczniów właściwego zachowania w trakcie zajęć (nie spożywania jedzenia czy napojów), nauczyciel powinien przestrzegać także określonych zasad.

czytaj więcej »

Umowa zawarta na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie ulega przedłużenia do dnia porodu, nawet jeśli miałaby ulec rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.

czytaj więcej »

Z dniem prawomocnego przywrócenia nauczyciela do pracy odpada podstawa prawna wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciel ma zatem obowiązek ją zwrócić.

czytaj więcej »

Uczeń realizujący dane zajęcia edukacyjne w zakresie podstawowym i rozszerzonym realizuje jeden przedmiot, a nie dwa. Zatem na świadectwie szkolnym powinien otrzymać jedną ocenę klasyfikacyjną.

czytaj więcej »

Ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wymaga podjęcia uchwały rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel