WYDANIE ONLINE

W wielu szkołach dodatek motywacyjnych przyznawany jest na okres 3 lub 6 miesięcy. A zatem już z końcem listopada wielu nauczycieli straci do niego prawo, a dyrektor będzie musiał na nowo rozważyć, czy dany nauczyciel zasługuje na dodatek czy też nie. Warto z wyprzedzeniem przygotować się do podjęcia tych decyzji. Niepokojąca jest bowiem praktyka występująca w wielu szkołach, w których dodatek motywacyjny zamiast motywować najlepszych pedagogów, przyznawany jest dla każdego, w odgórnie ustalonej wysokości. To jednak tylko 1 z 19 nagminnie popełnianych błędów przy przyznawaniu dodatku. O tym, jak ich uniknąć piszemy poniżej.

czytaj więcej »

E-podręczniki to główny element rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa Szkoła". Do 2015 r. ma powstać 18 e-podręczników z 14 różnych przedmiotów oraz 2500 zasobów edukacyjnych. Tymczasem do 31 października można zgłaszać swoje uwagi co do kształtu e-podręczników w ramach ankiety, jaką przygotowało MEN.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor i kierownik gospodarczy, uczestniczący w zebraniach rady rodziców, muszą podpisywać się pod uchwałami rady rodziców i protokołami z zebrań?

czytaj więcej »

Pytanie: Zarząd organizacji związkowej zwrócił się do dyrektora szkoły z prośbą o przesłanie 7 regulaminów m.in. regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, przyznawania nagród. Pismo nie podaje w jakim celu i na jakim przepisie oparta jest ta prośba. Czy dyrektor jest zobowiązany do przesłania tych dokumentów?

czytaj więcej »

Niemal 40% Polaków twierdzi, że w ich szkołach nigdy nie odbywały się zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. 90% z nich chciałoby, żeby takie lekcje były prowadzone. W konferencji Jestem gotowy, żeby edukować - już teraz wzięło udział niemal 300 nauczycieli i edukatorów seksualnych z całej Polski. Przekazywanie informacji o seksualności jest szczególnie istotne, ze względu na obniżający się wiek inicjacji seksualnej - 27% chłopców i prawie 17% dziewcząt do 15 roku życia odbyło już pierwszy kontakt seksualny.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wystąpił do dyrektora z pisemnym żądaniem wyjaśnienia  na piśmie powodu nieotrzymywania dodatku motywacyjnego. Czy dyrektor ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi w tej kwestii?

czytaj więcej »

Resort finansów planuje „zamrozić” kwotę odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i to na poziomie z 2011 r. Zmiana ta przełoży się na wysokość świadczeń finansowanych z ZFŚS, a jest ona wynikiem zmian w Karcie Nauczyciela, nad jakimi pracuje MEN.

czytaj więcej »

Obecnie gminy rozliczają się z wydatków na nauczycielskie pensje według poszczególnych stopni awansu zawodowego. Tymczasem planuje się, aby rozliczenia te dotyczyły całości środków na wynagrodzenia nauczycieli, jakimi dysponują gminy. Ta zmiana w połączeniu ze zmianą rozliczania samorządów z gwarantowanych średnich pensji pedagogów ma usprawnić rozliczenia gmin i rozwiązać problem dodatków uzupełniających.

czytaj więcej »

W ostatnim wydaniu Kwadransu, pisaliśmy o planach zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli aż o połowę. Z obecnych, blisko 80 dni urlopu do jakiego mają prawo nauczyciele placówek feryjnych, miałoby zostać około 40 dni. Plany te, w połączeniu zapowiedziami odebrania nauczycielom niektórych uprawnień, jak np. dodatków socjalnych, czy zmianę w zasadach udzielania urlopu zdrowotnego, wywołują coraz większe zaniepokojenie środowisk nauczycielskich. Jednak wydają się one być nieuniknione, a zasady dotyczące pracy nauczycieli muszą zbliżać się do tych, jakie stosuje się do pozostałych pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony jest jako nauczyciel oraz jako sekretarka. Czy przysługują mu świadczenia socjalne ZFŚS w szkole z obu stosunków pracy?

czytaj więcej »

Minęły już czasy, kiedy do przedszkoli chodziły tylko nieliczne dzieci. Dziś o edukacji przedszkolnej mówi się, jako o fundamencie edukacji dzieci i młodzieży, dlatego tak duży nacisk kładziony jest na zwiększenie dostępności do przedszkoli.Obecnie, według danych MEN tylko 60 procent dzieci w wieku 3-5 lat chodzi do przedszkola. Niestety dotyczy to głównie dużych ośrodków miejskich. W mniejszych miejscowościach, czy wsiach ten procent jest znaczenie niższy. Tymczasem każde dziecko powinno mieć równy dostęp do edukacji przedszkolnej, dlatego 9 października podczas spotkania z przedstawicielami samorządów, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas przedstawiła założenia do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, których celem jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. Efektem tych działań ma być obniżenie opłat za przedszkola z jednoczesnych zwiększeniem miejsc dla dzieci.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę zatrudnić w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nauczyciela wspomagającego na u mowę zlecenie? Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje, a jego pensum będzie wynosiło 18 godzin w tygodniu. 

czytaj więcej »

Pytanie: Nowy dyrektor w nowym planie nadzoru pedagogicznego objął kontrolą i obserwacjami tylko 24 spośród 60 nauczycieli zatrudnionych w szkole. Ta szczególna kontrola obejmuje różne obszary: przestrzeganie zasad oceniania (4 nauczycieli), prowadzenie dokumentacji pedagogicznej klasy (3 nauczycieli), dokumentowanie zajęć z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela (4 nauczycieli), terminowe informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, przewidywanych ocenach, kryteriach oceny zachowania (3 nauczycieli), systematyczność realizacji podstawy programowej (4 nauczycieli), przestrzeganie procedury oceniania zachowania (3 nauczycieli), sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia (3 nauczycieli). Do tej pory wszyscy nauczyciele byli objęci kontrolą z danego obszaru (dwa razy w roku obserwacja lekcji). Dyrektor tym planem przyczynił się do podziału i poróżnienia nauczycieli. Czy taka organizacja nadzoru dyrektor to poprawnie zastosował rozporządzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zaczyna i kończy zajęcia wcześniej, aby uczniowie zdążyli zostawić i odebrać ubranie z szatni. W wyniku tego, jego lekcje nie trwają 45 minut ale krócej. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakiej podstawie nauczyciel może być zwolniony z dyżurów na przerwach pomiędzy lekcjami?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w budżecie szkoły można wygospodarować pieniądze na tzw. cele reprezentacyjne, np. zakup kawy, herbaty itp. w razie wizyty gości z współpracujących placówek i instytucji? Z jakiego paragrafu mogłyby to być środki?

czytaj więcej »

wiper-pixel