WYDANIE ONLINE

Urlop uzupełniający to niejako rekompensata za niewykorzystany w całości urlop wypoczynkowy w okresie ferii szkolnych. Przy czym przysługuje on w ściśle określonych przypadkach i tylko w razie niewykorzystania minimum 8 tygodni urlopu w trakcie roku szkolnego. W praktyce trudno wyjaśnić nauczycielom, dlaczego jedni z nich mają prawo do korzystania z uzupełniającego urlopu wypoczynkowego w trakcie roku a inni nie. W rozwiązywaniu problemów z urlopem uzupełniającym pomocne będą wskazówki, jakie znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

Początek roku szkolnego zwykle obfituje w zmiany w przepisach, które w natłoku obowiązków trudno na bieżąco monitorować. Dlatego abyś był na bieżąco z najnowszymi przepisami i wytycznymi przygotowaliśmy Kompendium zmian w przepisach na nowy rok szkolny – dziś część I, w której zaczynamy od omówienia zmian i nowych regulacji wprowadzonych rozporządzeniem MEN z 7 lutego 2012 r. czyli „nowej ramówki”. Zebrane i uporządkowane w tabelkach nowe przepisy, zmiany, obowiązki i komentarze eksperta pozwolą łatwo, szybko i bez wątpliwości wdrożyć nowe przepisy w Twojej placówce.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zorganizować bieżącą kontrolę BHP, szczególnie tych miejsc i urządzeń, które wymagają np. cotygodniowej kontroli? Czy mogę zobowiązać np. sprzątaczki do przekazywania mi informacji np.o  stanie urządzeń sanitarnych? 

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciele przed wakacjami wypełnili wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania i kartę oceny programu. Jak postąpić, gdy wniosek na program autorski wypełnił nauczyciel, który od września nie będzie już pracował w naszej szkole? 

czytaj więcej »

Po zebraniu doświadczeń z dwuletniego stosowania przepisów o nadzorze pedagogicznym przyszedł czas na ich nowelizację. MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Projekt ten przede wszystkim modyfikuje opisy wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji oraz doprecyzowuje terminy i procedury działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli.

czytaj więcej »

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jej uchwalenie dałoby inspektorom pracy możliwość nakazania pracodawcy zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę, jeśli wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w Kodeksie pracy – bez konieczności wnoszenia powództwa do sądu!

czytaj więcej »

W związku z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, której realizacja rozpocznie się w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2012/2013, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zmiana wprowadza odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów uzupełniających na IV etapie edukacyjnym, tj. historii i społeczeństwa oraz przyrody.

czytaj więcej »

MEN skierowało do konsultacji społecznych rozporządzenie zmieniające organizację kuratoriów oświaty. Nowe struktury kuratoriów oświaty mają bardziej odpowiadać zadaniom związanym ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zapewnić sprawną realizację zadań w tym zakresie.

czytaj więcej »

Kwestia, która do tej pory budziła wątpliwości zarówno dyrektorów szkół jak i uprawnionych do trzynastek nauczycieli i pracowników niepedagogicznych została rozstrzygnięta przez Trybunał Konstytucyjny! Chodzi o nieuwzględnianie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku. Trybunał orzekł, że jest to niezgodne z Konstytucją! Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednakże tę lukę w prawie może uzupełnić tylko nowelizacja przepisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel stażysta złożył sprawozdanie z realizacji stażu 27 czerwca, a 13 lipca otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Jego umowa o pracę kończy się 31 sierpnia. Kto i w jakim terminie powinien zorganizować postępowanie kwalifikacyjne? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, w ramach godzin karcianych lub wolontariatu, może sprawować opiekę nad dziećmi w czasie dowozu? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest jeden, konkretny wzór planu nadzoru dyrektora? Co należy wziąć pod uwagę przygotowując ten plan? 

czytaj więcej »

Od 31 sierpnia 2012 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o systemie informacji oświatowej oraz ustawa o systemie oświaty. Nowelizacja zawiera rozwiązania zwiększające anonimowość gromadzonych w nowym systemie informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie konsekwencje wyciągnąć wobec nauczyciela, który wiedząc wcześniej o radzie pedagogicznej, nie zjawił się na niej bez żadnego wytłumaczenia? 

czytaj więcej »

wiper-pixel