WYDANIE ONLINE

W polskich szkołach coraz bardziej popularna staje się praca z uczniem w formie tutoringu. Choć ta nowoczesna metoda kształcenie wymaga dużego wysiłku i zaangażowania nauczyciela - efekty przynoszą wiele korzyści: samodzielność ucznia, samodyscyplinę, odpowiedzialność, umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron. W szkołach stosujących tutoring, przyniósł on pozytywną zmianę relacji łączących ucznia i nauczyciela. Wpływa też na poprawę wizerunku szkoły. Na czym polega tutoring, jak krok po kroku wprowadzić do szkoły nową metodę kształcenia, czy wiąże się do z dodatkowymi kosztami, kwalifikacjami nauczycieli - w tym raporcie specjalnym.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zakupić komputer - laptop i oprogramowanie Office Word i Excel. Komputer i oprogramowanie byłoby wykorzystywane do organizacji szkoleń i rad pedagogicznych. Czy powyższych zakupów możemy dokonać w ramach wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli?

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

czytaj więcej »

Jak założyć szkolny blog, jak ożywić fotocast i prowadzić szkolne radio? Czy YouTube i Vimeo mogą stanowić wartościowe źródło informacji? Jak tworzyć multimedialne prezentacje? I czy to wszystko może być przydatne w edukacji? Odpowiedzi na te oraz inne pytania związane ze stosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie kształcenia znajdą nauczyciele na szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny oraz IBM Polska.

czytaj więcej »

Pytanie: W klasie III gimnazjum liczącej 25 osób jedno dziecko do końca roku szkolnego 2012/2013 będzie realizowało nauczanie indywidualne w domu. Czy w takiej sytuacji należy dalej utrzymywać podział na grupy  na językach obcych?   

czytaj więcej »

Od kilku miesięcy nauczyciele - specjaliści, których pensum określa organ prowadzący szkołę, nie mają pewności co do tego, jak powinien być ukształtowany ich czas pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MEN o rozważenie, czy w Karcie Nauczyciela nie powinny być zamieszczone wytyczne dla organów prowadzących, na podstawie których określaliby oni pensum nauczycieli - specjalistów.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo do 30 czerwca 2013 r. rozpoczęła staż na stopień nauczyciela kontraktowego. W trakcie trwania stażu okazało się, że jest w ciąży, a planowany termin porodu to 3 maja 2013 r. Czy nauczycielka może przerwać staż na swój wniosek? I tak przecież go nie ukończy, a szkoła musi wypłacać dodatek dla opiekuna stażu.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy skonstruować i co powinien zawierać plan zarządzania kryzysem w szkole podstawowej i gimnazjum w ramach  kontroli zarządczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej. Dzieci realizują jedną godzinę wychowania fizycznego na basenie.  Jedna z dziewczynek na basen nie jeździ, ponieważ ma zwolnienie lekarskie. Czy może zatem realizować tę godzinę na zajęciach tanecznych po lekcjach?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżeli w szkole dzień 2 listopada ustalono dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, to w tej sytuacji pracownicy administracji i obsługi powinni wypisać wniosek o dzień urlopu?

czytaj więcej »

Prezes ZNP poddał do dyskusji pomysł, aby z powodu nadchodzącego niżu demograficznego nauczycielom zagrożonym zwolnieniem zaproponować także pracę m.in. z osobami dorosłymi w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy określonego w ustawie Karta Nauczyciela bez zwiększania nauczycielskiego pensum.

czytaj więcej »

Minister edukacji przedstawiła Forum Rodziców koncepcję dotacji przedszkolnej z budżetu Państwa oraz zmian prawnych, które mają zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu dziecku oraz znacznie obniżyć opłaty dla rodziców. Prezentowane rozwiązania spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem rodziców, którzy podkreślali przełomowe znaczenie proponowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zakup paliwa lub gazu do samochodu oraz zniczy dla pracowników szkoły można traktować jako pomoc rzeczową finansowaną ze środków z ZFŚS w szkole?

czytaj więcej »

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi rodziców dotyczące przede wszystkim braku organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach lub jej niewłaściwej organizacji oraz niezrealizowania zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii wydanych przed poradnie. Organy prowadzące ponadto odmawiają zatrudnienia w szkołach ogólnodostępnych nauczycieli - specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym lub posiadające inne szczególne potrzeby edukacyjne. Jednostki samorządu terytorialnego odmawiają także przyznania środków na realizację nauczania indywidualnego dzieciom posiadającym odpowiednie orzeczenia. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do kuratorów oświaty, by uwrażliwił dyrektorów szkół na pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinna wyglądać hospitacja-obserwacja bibliotekarza? Z jakich obszarów można przeprowadzić obserwację w tym przypadku? Z jakich elementów powinien składać się arkusz hospitacyjny bibliotekarza? Czy organizacja wystawy, wernisaż, spotkanie autorskie mogą podlegać hospitacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w mojej szkole na 4/18 etatu. Z dniem 11 października 2012 r. udzieliłam jej urlopu zdrowotnego będąc w błędnym przekonaniu, że nauczycielka pracuje także w innej szkole na pełen etat. Teraz okazało się, że jest zatrudniona tylko u nas. Obecnie wstrzymałam jej wypłatę wynagrodzenia. Czy mogę anulować urlop zdrowotny i udzielić w to miejsce urlopu bezpłatnego? Czy mogę rozwiązać stosunek pracy?

czytaj więcej »

Podpisana w zeszłym tygodniu nowelizacja rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zawiera rozwiązania, które upowszechnią i podniosą jakość kształcenia na odległość.

czytaj więcej »

wiper-pixel