WYDANIE ONLINE

Troje uczniów zameldowanych w obwodzie tutejszej szkoły pod koniec roku szkolnego 2011/2012 nie zostało klasyfikowanych z powodu licznych nieobecności. Jak okazało się później, nieobecności były spowodowane wyjazdem za granicę w kwietniu 2012 r. oraz innymi nieusprawiedliownymi przyczynami. Do dnia dzisiejszego matka dzieci nie zgłosiła się do szkoły, pomimo usilnych prób kontaktu. Nie odebrała również wysłanego upomnienia w sprawie nie posyłania dzieci do szkoły. Upomnienie wysłano również do organu prowadzącego szkołę tj. gminy. Matka, jak wynika z naszych ustaleń, przebywa poza granicami kraju. Nie wiemy nadal, czy dzieci realizują tam obowiązek szkolny. Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły podejmuje inne kroki? Czy uczniowie Ci są w bieżącym roku szkolnym nadal wykazywani w ewidencji tj. księdze dzieci, uczniów, dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp.?

czytaj więcej »

We wtorek, 20 listopada rusza kampania społeczna „Nie ma dzieci - są ludzie” podsumowująca działania podjęte dla uczczenia Roku Janusza Korczaka, ale przede wszystkim przypominająca o tym, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i przysługują im prawa, które powinny być przestrzegane. Inicjatorem projektu jest Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole prowadzona jest stołówka, na potrzeby której kupujemy żywność na ogólną wartość  nie przekraczającą 14 000 euro. Czy powinniśmy stosować przepisy o zamówieniach publicznych i przeprowadzać przetarg, jeżeli: zakup mięsa i wędlin stanowi wartość ok. 6000 zł, nabiału 5000 zł, mrożonek 9000 zł, pieczywa 3000 zł, a warzyw i owoców 10 000 zł? Zakupy nie przekraczają nawet 6000 euro, z tym, że robię podział na poszczególne kategorie mięsa. Jeśli połączę zakupy to może wyjść kwota powyżej 6000 euro.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy budynek szkoły musi być połączony ogrzewanym łącznikiem z budynkiem hali sportowej, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na absolwentów szkoły zaocznej kończących szkołę w styczniu danego roku szkolnego, przysługuje dotacja do końca roku szkolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi wracającemu z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego muszę wydać skierowanie na badanie kontrolne?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakimi najważniejszymi zasadami powinien się kierować dyrektor układając plan lekcji w szkole podstawowej? Jakich zajęć nie należy łączyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zwróciła się  do mnie, jako przewodniczącej rady pedagogicznej o sprostowanie protokołów, które były pisane 5 i 2 miesiące temu. Protokoły te były zatwierdzone, zgodnie z obowiązującym w naszej placówce  regulaminem rady pedagogicznej, poprawki można wnosić do 14 dni od sporządzenia protokołu. Takich zastrzeżeń wcześniej ta osoba nie wnosiła. Czy jako przewodnicząca rady powinnam przeczytać te zastrzeżenia na kolejnej radzie pedagogicznej? Czy odpowiedzieć wcześnie tej osobie? Nauczycielka prosi o odpowiedź na piśmie. Czy zrobić to w formie pisemnej czy ustnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy instrukcja kancelaryjna w szkole lub przedszkolu jest obowiązkowa? Czy jest obowiązkowy BIP?  Czy wystarczy, jak w szkole będzie zeszyt lub dziennik wpływu i wypływu dokumentu z datą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak często należy szkolić nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy? Czy zaświadczenia mają okres ważności, podobnie jak szkolenia bhp? 

czytaj więcej »

Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność szkoły, w tym za podejmowane działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czy w związku z tym każda szkoła powinna posiadać system badania osiągnięć uczniów? Czy system ten jest obligatoryjny, czy jego wprowadzenie zależy od szkoły? Czy to powinien być jakiś jeden dokument czy kilka? Jakie zapisy powinny być w nim zawarte? Na wątpliwości dyrektorów, dotyczące systemu badania osiągnięć uczniów w szkole, odpowiada ekspert z kuratorium.

czytaj więcej »

Rodzice i opiekunowie dzieci autystycznych przekazali minister edukacji petycję z apelem o zwrócenie uwagi na obszar pracy z dziećmi autystycznymi. Ich zdaniem nauczyciele nie mają systemowego przygotowania i wiedzy w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem. Dnia 14 listopada odbyło się spotkanie Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z rodzicami i opiekunami oraz przedstawicielami Fundacji Jaś i Małgosia, która wspomaga ich działania.

czytaj więcej »

Dnia 31 października weszło w życie rozporządzenie MENz 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Zmiana przepisów ma służyć dostosowywaniu działań tych placówek do rzeczywistych potrzeb szkół uwzględniających wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Zakres wspomagania będzie wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań będzie rzetelna diagnoza potrzeb.

czytaj więcej »

Pytanie: Przy układaniu dokumentów w aktach osobowych pracownika w kolejności chronologicznej (głównie w części A gdy pracownik przynosi wszystkie swoje dokumenty związane z przyjęciem do pracy), powinno uwzględniać się datę wydania danego dokumentu czy może datę złożenia dokumentu do akt osobowych (np kserokopia dowodu osobistego wydanego w 2005 r. , który został przyniesiony 29 października 2012 r.)?

czytaj więcej »

Po kontroli wypoczynku letniego w 2012 r., zlokalizowanego na terenie całego kraju, Rzecznika Praw Dziecka stwierdził w ok. 35 % miejsc wypoczynku brak przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizacji i nadzorowania wypoczynku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy cztery dni urlopu na żądanie można wziąć od pod rząd (np. od poniedziałku do czwartku), czy należy je wybierać jako pojedyncze dni ?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy, zatrudniony od 1 września 2007 r.,  przebywa od 1 września  2012 r. do 28 lutego 2013 r. w stanie nieczynnym. Czy stan nieczynny uwzględnia się w świadectwie pracy? Jaka powinna być podstawa prawna ustania stosunku pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel