WYDANIE ONLINE

Stawki procentowe nagród jubileuszowych dla nauczycieli są powszechnie znane. Inaczej jest jednak w przypadku zasad zaliczania różnych okresów do stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do nagrody. Zatem, jakie okresy poza zakończonymi okresami zatrudnienia udokumentowanymi świadectwem pracy można zaliczyć? Czy do okresów tych wlicza się także jakieś okresy nieobecności w pracy? Te i inne wątpliwości dotyczące wypłacania nagrody jubileuszowej wyjaśniamy dalej.

czytaj więcej »

W jednym z październikowych wydań „Kwadransu” pisaliśmy o niepokojącej praktyce niektórych organów prowadzących, które polecały dyrektorom podległych placówek odwoływanie się od orzeczeń lekarskich zalecających nauczycielom urlop dla poratowania zdrowia. Skargi nauczycieli w tej sprawie trafiły do MEN, które wyraźnie zaznaczyło (co wynika z przepisów Karty Nauczyciela), że ingerencja organu prowadzącego w udzielanie urlopu zdrowotnego jest niezgodna z przepisami, organ prowadzący nie bierze bowiem udziału w procedurze udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Praktyka ingerowania w nauczycielski urlop zdrowotny sięga jednak dalej, dlatego jedna ze spraw dotycząca tego uprawnienia znajdzie swój finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedziami, przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy -  Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który oprócz zmian w zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zakłada wprowadzenie nowej instytucji, tzw. urlopu rodzicielskiego. Planowane zmiany mają wejść w życie 1 września 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w statucie szkoły można umieścić zapis: "Proponowana uczniowi ocena śródroczna lub roczna może ulec podwyższeniu lub obniżeniu"? - pytanie dotyczy wprowadzenia zapisu "lub obniżeniu". Jeśli można wprowadzić taki zapis, to w jakiej sytuacji? Czy w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic ubiega się o podwyższenie proponowanej oceny, wg procedury opisanej już w statucie, czy w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic nie skorzystał z takiej możliwości?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka poślizgnęła się na korytarzu i upadła, uderzając się w tył głowy. W wyniku tego zdarzenia pozostawała w śpiączce przez 5 miesięcy. Niestety zmarła, nie odzyskawszy przytomności. Czy mimo tak długiego upływu czasu od upadku do zgonu zdarzenie to należy zakwalifikować jako wypadek śmiertelny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wybicie palca na zajęciach wychowania fizycznego lub inny niewielki uraz ucznia traktować jako wypadek? Czy wpisywać to zdarzenie do rejestru wypadków, powołać zespół powypadkowy i sporządzić protokół?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w okresie przejściowym, w klasie V i VI, zajęcia z wychowania do życia w rodzinie można realizować w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych? Czy można to nazwać zajęcia według zainteresowań? Jaki będzie sposób dokumentowania tych zajęć?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wykreślenie z regulaminu ZFŚS dofinansowania za wypoczynek rodzinny jest zgodne z przepisami ustawy o ZFŚS? Czy argumentem może być świadczenie urlopowe dla nauczycieli z Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest właściwie rola komisji socjalnej, skoro dyrektor twierdzi, że on decyduje o funduszu i jego zdanie jest wiążące?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej. Jakie cele i zadania mogę tam zapisać w statucie gimnazjum, pomijając sprawy dydaktyczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Przekazując ucznia do innej szkoły należy przesłać odpis arkusza ocen. Czy mają to być odpisy wszystkich arkuszy (uczeń po raz trzeci zmienia placówkę) czy dotyczy to tylko arkusza założonego w mojej szkole?

czytaj więcej »

Wyniki kontroli, jakie przeprowadziła NIK w szkołach podstawowych i gimnazjach nie napawają optymizmem. W jednej czwartej skontrolowanych szkół pogorszyły się wyniki egzaminów i sprawdzianów w stosunku do roku poprzedniego, a nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych nie przekłada się na poprawę jakości nauczania. Jest nie tylko mało efektywny, ale bywa także niezgodny z obowiązującymi przepisami.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel nie spłacił pożyczki z ZFŚS w szkole. Czy pracodawca może potrącić zaległe raty z wynagrodzenia poręczycieli - pracowników szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę podwyższyć wartość pożyczki z 3000 do 5000  na cele mieszkaniowe z ZFŚS. Związki zawodowe odmawiają akceptacji zmiany regulaminu ZFŚS  twierdząc, że wysokość pożyczki musi być uzależniona od kryterium socjalnego.  Czy odmowa akceptacji regulaminu przez związki jest zasadna?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie konsekwencje ponosi pracownik, jeśli zachodzi podejrzenie złożenia nieprawdziwego oświadczenia o dochodach do przyznania świadczenia ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w oświadczeniu o dochodach na członka rodziny do celów ZFŚS w szkole należy uwzględnić małżonka, który pracuje za granicą?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można odmówić przyznania pożyczki z funduszu socjalnego osobie, która nie spłacała poprzedniej pożyczki regularnie i miała duże zaległości? Regulamin ZFŚS nie reguluje tej kwestii.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sprawy dotyczącej przynależności dzieci do określonego obwodu szkolnego. Ustawa o systemie oświaty mówi o dzieciach obwodowych czyli tych, które "mieszkają" na terenie obwodu. Czy dziecko, które mieszka, ale nie jest zameldowane na stałe lub tymczasowo w obwodzie szkoły ma status dziecka obwodowego? Dziecko to ma zameldowanie w innej miejscowości, poza obwodem szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel