WYDANIE ONLINE

Po zmianach przepisów, wprowadzeniu nowej podstawy programowej, dużo kłopotów sprawiają godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora szkoły. Przedstawiamy zebrane, uporządkowane w tabeli informacje na temat godzin dyrektorskich: omówienie nowych przepisów z podziałem na etapy edukacyjne. Tabela prezentuje rodzaj, wymiar poszczególnych godzin oraz na jakie zajęcie należy je przeznaczyć.

czytaj więcej »

Polska uzyskała 14. miejsce w raporcie „Krzywa uczenia się" opracowanego przez Pearson Foundation, która współpracuje z prestiżowym ośrodkiem badawczym tygodnika The Economist (The Economist Intelligence Unit). Jak skomentowała wysoki wynik minister edukacji Krystyna Szumilas - tak wysokie miejsce w tym rankingu to dowód na właściwy kierunek zmian wdrażanych w polskiej oświacie.

czytaj więcej »

Pytanie: W klasie pierwszej szkoły podstawowej uczy się dziecko z zespołem Aspergera. Do tej klasy oprócz niego uczęszcza 26 osób. Rodzice uczniów nie zostali poinformowani, że ich dzieci będą mieć kolegę z takim schorzeniem. Czują, że bezpieczeństwo ich pociech jest zagrożone. Doszło  już kilka razy do pobicia kolegów i innych aktów przemocy. Rodzice chorego dziecka nie wyrazili zgody na umieszczenie go w klasie integracyjnej. Czy istnieje prawna możliwość wpłynięcia na zmianę ich decyzji? Jakie kroki mogą podjąć pozostali rodzice, aby chorego chłopca przenieść do integracyjnej klasy? Co w tej sprawie może wychowawca i dyrekcja?  

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi mianowanemu, który pracuje w dwóch szkołach: w jednej w wymiarze 14/18 etatu i otrzymuje w niej 9% wysługi lat , a w drugiej 6/18 etatu i pracuje pierwszy rok oraz w jednej w wymiarze 12/18 etatu i otrzymuje w niej 8% wysługi lat, a w drugiej 15/18 etatu i pracuje czwarty rok. należy się też dodatek za wysługę lat w tej drugiej szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego zatrudniona jest osoba, która od 5 lat przebywa na: urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zdrowotnym. Czy tak długi czas nieobecności jest podstawą do odwołania z pełnionej funkcji? I czy ewentualnie w arkuszu organizacyjnym można zaplanować zmianę na tym stanowisku?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto rozpatruje skargę złożoną przez nauczyciela na dyrektora szkoły prowadzonej przez powiat - rada powiatu (na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego) czy starosta (na podstawie art. 34a i art. 5c ustawy o systemie oświaty)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi przedstawił świadectwo pracy, dokumentujące pracę w charakterze pomocy w gospodarstwie rolnym w okresie  od 2 października 1996 r. do 30 kwietnia 1997 r. Za ten okres były odprowadzane składki ZUS. Osoba ta zatrudniona była u swojego brata, dlatego na świadectwie pracy zamiast pieczątki nagłówkowej  zakładu pracy jest wpisany adres  i dane osobowe brata. Czy ww. okres należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do wysługi lat i nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Poziom społecznej akceptacji dla bicia dzieci nadal należy ocenić jako wysoki. W dalszym ciągu też zdecydowana większość osób aprobuje stosowanie tzw. „klapsów”, bo aż 68% - takie wyniki badań przedstawił, 20 listopada na konferencji prasowej dotyczącej startu kampanii społecznej „Nie ma dzieci - są ludzie”, Rzecznik Praw Dziecka.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy związki zawodowe mogą zakwestionować i zmienić regulamin świadczeń socjalnych w szkole? 

czytaj więcej »

Pytanie: Uczennica gimnazjum - niepełnosprawna intelektualnie (upośledzenie w stopniu znacznym) i niepełnosprawna fizycznie (porusza się na wózku inwalidzkim) - na wniosek rodzica nie uczęszcza na religię. W tym czasie, na polecenie dyrektora uczennica ma przebywać pod opieką w bibliotece (biblioterapia). Pani bibliotekarka poinformowała, że jest to dla niej kłopot, gdyż dziewczynka wymaga częstego wyprowadzania do toalety, a ona dodatkowo ma chory kręgosłup i nie ponosi odpowiedzialności gdy dziewczynka jej np. upadnie w toalecie. Bibliotekarka twierdzi, że nie ma takich czynności w zakresie obowiązków. Szkoła nie ma nauczycieli wspomagających i innych osób, które są do tego zatrudnione. Co należy w takiej sytuacji zrobić, oddać dziecko komuś innemu pod opiekę - nikt tych czynności nie ma w zakresie obowiązków?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi w naszej szkole odszedł 31 stycznia 2012 r. na emeryturę na warunkach z poprzedniego zakładu pracy (warunki szczególne). Od 1 lutego 2012 r. został jednak ponownie zatrudniony w naszej szkole na pełnym etacie. Staż pracy powyżej 20 lat. Czy przysługuje mu dodatek za wysługę lat i w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: W klasie licealnej jest więcej niż 30 uczniów. Czy musi być podział na grupy na biologii, chemii, fizyce - nawet jeśli szkoła nie ma klas laboratoryjnych ?

czytaj więcej »

Pytanie: Godziny karciane powinny być rozliczane po pierwszym i drugim półroczu. Co zrobić, gdy nauczyciel nie zrealizował koniecznej liczby godzin w pierwszym półroczu? Czy może te godziny zrealizować w drugim półroczu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi administracji i obsługi zatrudnionemu w zespole szkół w wymiarze niższym niż 1/2 etatu należy się dodatek za wysługę lat?

czytaj więcej »

W 90 procentach polskich szkół są już sześciolatki. Badania i analizy pokazują, że dzieci w tym wieku bardzo dobrze sobie radzą, osiągając w szkole wyniki czasami lepsze, niż ich siedmioletni koledzy. By upowszechniać dobre praktyki szkół, w których uczą się sześciolatki, a także przedszkoli, które skutecznie - również dzięki współpracy z rodzicami - przygotowują dzieci do wcześniejszego rozpoczęcia nauki,  Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas 21 listopada 2012 r. ogłosiła II edycję konkursu „Mam 6 lat".

czytaj więcej »

Jako wyjątek od zasady obsadzania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych (także w placówkach oświatowych) w drodze konkursu, przepisy przewidują możliwość zatrudnienia pracownika na zastępstwo – bez przeprowadzania procedury konkursowej. Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich taki wyjątek może być niezgodny z Konstytucją.

czytaj więcej »

8 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności zasad rekrutacji do przedszkoli z ustawą zasadniczą. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja nie daje wytycznych, w jaki sposób zasady rekrutacji powinny być określone i dlatego jest niekonstytucyjna. Ministerstwo uważa zaś, że jest to zamierzona dowolność kształtowania tych zasad, dająca możliwość dostosowania ich do potrzeb lokalnej społeczności.

czytaj więcej »

wiper-pixel