WYDANIE ONLINE

Wzmożone kontrole ZUS w zakresie ZFŚS sprawiają, że placówki dla własnego bezpieczeństwa powinny wprowadzić zasadę różnicowania świadczeń. W praktyce pracodawcy najczęściej preferują różnicowanie kwotowe. Możliwości jest jednak dużo więcej, np. związane z liczbą przyznawanych świadczeń, czy pakietowe. Brak różnicowania może skutkować żądaniem zapłaty składek z tytułu niespełnienia warunków do zwolnienia. O przykładach różnicowania świadczeń w celu uniknięcia zapłacenia składek ZUS piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciele WF przyszli do mnie z oficjalnym wnioskiem, żeby na hali gimnastycznej na ścianach zamontować materace lub inny materiał poprawiający bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji WF. Wystosowane do mnie w tej sprawie pismo, w razie wypadku ma zdjąć z nich odpowiedzialność za wypadek. Czy w przepisach dotyczących BHP w szkole mówi się o tym, że należy w obiektach sportowych wyklejać ściany (hala dostała wszelkie pozwolenia do użytkowania z dziećmi - sanepidu, straży pożarnej, inspektora budowlanego)? Czy nauczyciel może „zwolnić się” z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonej przez niego lekcji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na ocenę celującą wystarczy, że uczeń bardzo dobrze opanował wymagany dla całej klasy materiał, czy musi wykazać się wiedzę dodatkową, wykraczającą poza program nauczania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje możliwość zwalniania uczniów z pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej w przypadku, gdy nauczyciel uczący jest nieobecny, a nie ma możliwości przydzielenia zastępstwa nauczycielowi uczącemu tego samego przedmiotu? Czy można zapisać taką zasadę  w procedurze organizowania zastępstw doraźnych w szkole? Jest to szkoła średnia.

czytaj więcej »

Pytanie: W mojej szkole zatrudniony jest od wielu lat nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy 9/18 na czas nieokreślony. Ten nauczyciel jest zatrudniony również w innej szkole na podstawie mianowania w pełnym wymiarze. Od nowego roku szkolnego nauczyciel planuje urlop dla poratowania zdrowia (w drugiej szkole). Czy mogę temu nauczycielowi udzielić na dany okres (urlopu dla poratowania zdrowia) urlopu bezpłatnego (na jakiej podstawie), czy powinnam rozwiązać z nim umowę o pracę?

czytaj więcej »

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił ogólnopolski konkurs na esej „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży" pod patronatem honorowym wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka Protasiewicza.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego zatrudniona jest osoba, która od 5 lat przebywa na: urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zdrowotnym. Czy tak długi czas nieobecności jest podstawą do odwołania z pełnionej funkcji? I czy ewentualnie w arkuszu organizacyjnym można zaplanować zmianę na tym stanowisku?

czytaj więcej »

Jesienią nie było tygodnia, w którym nie odbywałyby się rozmowy na temat zmian w Karcie Nauczyciela. Teraz po tygodniach ciszy, Wiceminister edukacji potwierdził, że jeszcze w grudniu przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Wszyscy czekamy na ostateczną wersję Karty i jak tylko się pojawi, napiszemy o tym w Kwadransie.

czytaj więcej »

Osiąganie wysokich efektów kształcenia nie jest możliwe bez podejmowania intensywnych działań na rzecz bezpieczeństwa i wychowania uczniów. Dlatego MEN ogłosił ten rok szkolny Rokiem Bezpiecznej Szkoły, jako priorytet systemu edukacji, dyrektorów szkół, innych instytucji oświatowych i nadzoru pedagogicznego. W celu realizacji tego projektu stworzono koalicję różnych instytucji, które są blisko problemów szkół i mogą wspólnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Do sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Wygląda na to, że ustawa nie zwolni z obowiązku wypracowania trzynastki m.in. osób, które korzystały z dni opieki nad dzieckiem do lat czternastu czy zwolnienia na chore dziecko. Trzynastkę za 2012 r. otrzymają jednak bez wątpienia osoby, które nie mogły wypracować min. 6 miesięcy ze względu na korzystanie z urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka oświatowa wychowania pozaszkolnego posiada teren rekreacyjno sportowy - plac zabaw. Zgodnie z regulaminem obowiązującym na placu zabaw za bezpieczeństwo bawiących się dzieci odpowiadają ich rodzice i opiekunowie. Zdarza się jednak, że dzieci zwłaszcza w wieku szkolnym, bawią się bez opieki. Podczas zabaw zdarzają się urazy, które trudno nazwać wypadkiem: otarcia naskórka, skaleczenie, zadrapanie, ukąszenie np. osy. Jako placówka jesteśmy wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy i udzielamy jej np. przemycie rany wodą utlenioną i przyklejenie plasterka itp. Jak kwalifikować te urazy - uczniowie nie są na placu zabaw pod opieką nauczyciela tylko za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice/opiekunowie? Czy te urazy należy kwalifikować jako wypadki? Czy sporządzać protokoły? Czy o każdym przyklejeniu plasterka informować rodziców? Obecnie posiadamy rejestr udzielania pierwszej pomocy i odnotowujemy zgłoszone obrażenie oraz  co i kiedy zostało zastosowane do  udzielenia pierwszej pomocy i komu.

czytaj więcej »

Utrzymanie wysokości odpisów na ZFŚS oraz wysokości wydatków PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na poziomie z 2012 r., jak również „zamrożenie” wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - to niektóre z zaplanowanych na 2013 r. działań, wynikających z ustawy okołobudżetowej, którą 30 listopada 2012 r. przyjął Senat z trzema poprawkami.

czytaj więcej »

Pytanie: W klasie licealnej jest więcej niż 30 uczniów. Czy musi być podział na grupy na biologii, chemii, fizyce - nawet jeśli szkoła nie ma klas laboratoryjnych ?

czytaj więcej »

W okolicach świąt Bożego Narodzenia w wielu placówkach organizowane są spotkania Wigilijne dla pracowników – w szkole lub w restauracji. Za udział w takim spotkaniu pracownicy nie płacą, bo zwykle finansuje je pracodawca. Powstaje jednak pytanie, czy udział w tym spotkaniu należy zaliczyć do dochodów pracownika i odprowadzić ZUS i podatek? Wątpliwości te wyjaśniamy poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zapisywał realizowane godziny karciane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych W każdym półroczu przeprowadził ich więcej, niż wynikało to z wymiaru określonego w Karcie Nauczyciela. Jak potraktować te godziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 grudnia nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy można taką nagrodę wypłacić 1 stycznia, gdyż zwiększy się podstawa do wypłaty o dodatek stażowy w wysokości 20%?

czytaj więcej »

Pytanie: Do naszej szkoły przyjęliśmy do klasy III gimnazjum uczennicę w trakcie roku szkolnego. Z otrzymanego arkusza ocen wynika, że dziewczynka nie miała plastyki ani w klasie I, ani w klasie II. W naszej szkole plastyka jest realizowana w klasie I gimnazjum. W jaki sposób powinna uzupełnić brakujący przedmiot ?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak poprawnie zaksięgować nagrodę kuratora dla nauczyciela? Nagroda została wypłacona przez szkołę i otrzymaliśmy z kuratorium zwrot środków.

czytaj więcej »

wiper-pixel