WYDANIE ONLINE

Zbliżają się Święta, a wraz z nimi prezenty. Nie tylko te wręczane w rodzinnym gronie, ale także od pracodawcy sfinansowane ze środków funduszu socjalnego w szkole. Dyrektor szkoły, nim wręczy prezenty z ZFŚS musi się dobrze zastanowić, komu i w jakiej wysokości należy przyznać świadczenie. Dalej udzielamy odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań o ZFŚS w szkole.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest różnica dla pracownika z punktu widzenia obowiązku opodatkowania i oskładkowania świadczeń ze stosunku pracy, gdy pracownik otrzyma pomoc rzeczową z ZFŚŚ lub pomoc finansową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obydwoje rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w wycieczkach szkolnych? Co w wypadku rodzica przebywającego za granicą?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy regulamin dyżurów nauczycielskich musi być podpisany przez nauczycieli, czy wystarczy, że jest zapis w protokole?

czytaj więcej »

Pytanie: W bieżącym roku organ prowadzący po raz pierwszy nie naliczył nam odpisu ZFŚŚ na byłych pracowników niepedagogicznych - emerytów i rencistów. Czy w tej sytuacji osoby te mają prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚŚ w szkole?  

czytaj więcej »

6 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP na którym rozpatrzono wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uniemożliwienie łączenia stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego. Zdecydowana większość posłów zaaprobowała wniosek ZNP.

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej nie realizuje praktyk. Czy może być dalej uczniem szkoły? Jaka jest podstawa prawna, żeby ucznia skreślić z list uczniów? Uczeń jest niepełnoletni.

czytaj więcej »

6 grudnia 2012 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia „ustawy przedszkolnej". Przygotowane rozwiązania prawne i finansowe już w 2016 roku zagwarantują każdemu dziecku miejsce w przedszkolu. Dzięki przepisom do budżetów gmin trafi rządowa dotacja na każdego przedszkolaka.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym może jednocześnie pracować w tej samej szkole na część etatu?

czytaj więcej »

W dnia 12 i 13 grudnia odbyła się konferencja organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podczas konferencji dyskutowano o wynikach rankingów edukacji i pozycji polskiego systemu edukacji. Zaprezentowano także propozycje zmian w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w kompleksowym wspomaganiu pracy szkół i placówek.

czytaj więcej »

Planowane zmiany w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zakładają odciążenie nauczycieli od części dotychczasowych obowiązków, w tym ograniczenie dokumentacji do niezbędnego minimum, a w zamian za to nauczyciele zyskają więcej czasu na pracę z uczniami. Do tego rezygnuje się z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia, a jego dotychczasowe zadania będzie wykonywał wychowawca – to tylko niektóre propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, o innych piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Ze środków z ZFŚS została zorganizowana impreza integracyjna dla osób uprawnionych. W roku 2012 wszyscy pracownicy szkoły wcześniej skorzystali ze świadczeń z ZFŚS do kwoty 380 zł. Właściciel lokalu, w którym została zorganizowana impreza, wystawił fakturę na kwotę 2000 zł. Czy powinniśmy określić koszt imprezy przypadający na jedną osobę i pobrać podatek z wynagrodzenia, następnie wystawiając PIT-11 dla pracownika ująć takie świadczenie w przychodach ze stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy rozliczeniu wycieczki kierownik wycieczki powinien przedstawić fakturę (np. za bilety wstępu do kina, wynajem autokaru, itp.) czy może przedstawić paragon?

czytaj więcej »

Jednym z priorytetów nadzoru kuratora oświaty na ten rok jest "Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego w szkole". Ekspert z kuratorium wskazuje, jakie zapisy dotyczące oddziału przedszkolnego powinien zawierać statut szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddziały przedszkolne 5- i 6-latków.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor zmienił dotychczasowe kryteria oceny pracy nauczyciela. Czy nowe kryteria powinny być zatwierdzone przez radę pedagogiczną, zanim wejdą w życie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła może wydać więcej niż jeden odpis arkusza ocen?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy są jakieś wytyczne, mówiące, jak często powinien być odśnieżany teren wokół szkoły? Czy pracownik wykonujący taką prace musi mieć specjalne kwalifikacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor publicznej placówki feryjnej może nie udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielowi w ferie zimowe po to, aby zobowiązać go do uzupełnienia braków w  prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji szkolnej lub do poprawienia błędów w tej dokumentacji? 

czytaj więcej »

wiper-pixel