WYDANIE ONLINE

Nie zawsze pamiętamy, że zasady klasyfikacji śródrocznej odbiegają znacznie od zasad klasyfikacji rocznej. Tę druga wszyscy dobrze znają i stosują w praktyce. Jeśli chodzi o klasyfikację śródroczną, często pojawiają się wątpliwości czy ocena śródroczna wymaga oceny przewidywanej, czy trzeba poinformować o niej rodziców, czy przy klasyfikacji śródrocznej możliwe są egzaminy poprawkowe lub klasyfikacyjne, w jakich sytuacjach, ile razy w roku klasyfikacja śródroczna powinna być przeprowadzana - raz czy częściej i od kogo to zależy. Temat tygodnia porządkuje wszystkie informacje dotyczące klasyfikacji śródrocznej i semestralnej - zadania, postępowanie krok po kroku, przepisy prawa. Pomoże to sprawnie i bezbłędnie przeprowadzić klasyfikację w każdej szkole.

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2013 r.

czytaj więcej »

Rząd przyjął założenia „Ustawy przedszkolnej”, zmieniającej płatność za przedszkola. Zmiany wprowadzają mniejsze opłaty dla rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu - od 1 września 2015 r.  wszystkie dodatkowe godziny powyżej pięciu bezpłatnych będą opłacane przez rodziców w wysokości 1 zł. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor musi uzasadnić odmowę wypłaty nauczycielowi zapomogi zdrowotnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odwołać zajęcia szkolne ze względu na warunki pogodowe (mróz, zawieje śnieżne)? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Zastanawiam się, czy woźny w mojej szkole może odśnieżać dach na sali gimnastycznej? Jakie pracownik musi spełnić wymagania i na jakie źródła prawne mogę się powołać?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak obliczyć dodatek uzupełniający dla nauczyciela dyplomowanego, który do końca sierpnia 2012 r. był zatrudniony w szkole powiatowej, a od września pracuje w szkole gminnej?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób powinien się zwracać nauczyciel do dzieci w przedszkolu? Czy dopuszczalne jest stosowanie zdrobnień (imiona dzieci)? Chodzi o grupę dzieci najmłodszych 3- i 4-letnich.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie sankcje prawne można zastosować wobec nauczyciela, który zostawił klasę - z którą powinien prowadzić lekcję - bez opieki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak liczyć frekwencję uczniowi, który jest w sanatorium, uczestniczy w zawodach sportowych i konkursach? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka ucząca w klasie II szkoły podstawowej po zakończeniu  wykonanych w klasie przez dzieci prac plastycznych może pokazywać i oceniać je komentując np.: "rysunek A jest niestaranny, tło rysunku B jest brzydkie" itp.?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli związki zawodowe przekazują swoim członkom z okazji świąt np. Bożego Narodzenia paczkę ze słodyczami lub wręczają pieniądze np. 100 zł na osobę, to czy członkowie związku powinni zapłacić podatek? Zarówno paczki jak i kwota 100 zł zostaje sfinansowana ze składek wpłacanych przez członków związku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wywiesić publicznie wyniki  badań pracowników? Pracownicy nie byli pytani o pozwolenie, a wyniki te zawierały m.in. dane adresowe, nr PESEL.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, może uczęszczać do szkoły publicznej w Polsce? Czy do szkoły publicznej w Polsce może uczęszczać obywatel spoza Unii Europejskiej? Jakie przepisy regulują te kwestie?

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rady gminy mogą podejmować uchwały, w których zostaną zagwarantowane ulgi w opłatach za przedszkole dla drugiego lub kolejnych dzieci z jednej rodziny.

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2013 r.

czytaj więcej »

Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do e-dzienników, w zakresie dotyczącym ich dzieci. Pobieranie opłat od rodziców za dostęp do dziennika elektronicznego jest niezgodne z prawem.

czytaj więcej »

Pracodawcy, u których zmienił się w ciągu roku stan zatrudnienia, muszą do końca grudnia 2012 r. dokonać korekty odpisu na ZFŚS. W tym celu trzeba ustalić faktyczną przeciętną liczbę osób zatrudnionych w tym roku - o tym, jak to poprawnie zrobić piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniając się w kilku szkołach musi przed zatrudnieniem złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności w każdej placówce?

czytaj więcej »

wiper-pixel