WYDANIE ONLINE

Nauczyciele z tym samym stopniem awansu, kwalifikacjami i wymiarem zatrudnienia na obszarze danego organu prowadzącego mają zarabiać tyle samo. Jeżeli tak się nie dzieje, to organy muszą do końca stycznia wypłacić im wyrównania zaniżonych pensji. W niektórych szkołach wyrównania sięgają kilkunastu tysięcy złotych, co znacząco nadszarpnie budżety organów prowadzących. Aby uniknąć wypłacania dodatku uzupełniającego można podwyższać poszczególne składniki nauczycielskiej pensji, a także stosować inne, sprawdzone w wielu szkołach metody. O tym, jak to zrobić piszemy dalej, po drodze pokazując, jak liczyć dodatek uzupełniający za 2012 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z dostarczeniem przez nauczyciela uzyskanego aktu mianowania na nauczyciela dyplomowanego należy wydać nauczycielowi informację dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczeń spełniający obowiązek nauki poprzez nauczanie domowe podlega klasyfikacji śródrocznej i musi zdawać egzamin klasyfikacyjny po pierwszym semestrze, skoro inni uczniowie naszej szkoły podlegają klasyfikacji po I semestrze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu należy podwyższyć wypłacany dodatek stażowy, gdy kolejny rok pracy upływa w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, jeśli dodatek ten jest wypłacany także w czasie choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Co zrobić i jak umiejętnie wybrnąć z sytuacji, kiedy mama dziecka uczęszczającego obecnie do II klasy (chłopiec poszedł do szkoły rok wcześniej) oczekuje przesunięcia go do klasy I. Uważa, że dziecko słabo sobie radzi. Nauczyciel jest odmiennego zdania. Jak to wygląda od strony prawnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę pracownikom biorącym dni na opieki nad dzieckiem odmówić udzielenia takiego dnia w żądanym przez nich terminie? Jak można tę kwestie uregulować mając na uwadze płynną pracę szkoły?

czytaj więcej »

1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy. Obowiązkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z tak kluczową reformą jaką jest obniżenie wieku szkolnego jest podejmowanie konkretnych działań zarówno w zakresie wspierania samorządów w dostosowaniu szkół na przyjęcie sześciolatków oraz informowania rodziców o korzyściach wynikających z wczesnej edukacji szkolnej.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole jest wyznaczony grafik dyżurów na przerwach. Czy nauczyciele sami mogą zamienić się dyżurami na przerwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałabym na terenie szkoły zorganizować lodowisko, aby prowadzić na zajęcia wychowania fizycznego. Jakie warunki muszę spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom? Czy muszę dodatkowo ubezpieczyć szkołę? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora za przebywanie osób (uczniów i mieszkańców miasta) na lodowisku poza lekcjami wychowania fizycznego?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2013 r. nie będzie można rozwiązać umowy o pracę m.in. z nauczycielem, tylko z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na czas określony od  1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Czy będzie mu przysługiwała trzynastka, gdy wykorzysta np. 1 dzień urlopu bezpłatnego, 2 dni opieki nad dzieckiem lub pójdzie na zwolnienie lekarskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy się urlop okolicznościowy naszemu pracownikowi z tytułu pogrzebu zięcia, który zamieszkiwał razem z pracownikiem? Jeśli tak to ile dni?

czytaj więcej »

Dnia 20 grudnia minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. W ramach subwencji oświatowej finansowane będą koszty prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

czytaj więcej »

Pytanie: Dwóch nauczycieli zwróciło się z prośbą o udzielenie  dni opieki nad dzieckiem. Żona jednego z nich jest na urlopie macierzyńskim, drugiego na urlopie wychowawczym. Czy obaj powinni otrzymać dni wolne?

czytaj więcej »

Pytanie: W gimnazjum w cyklu 3-letnim obowiązuje 30 godzin plastyki i 30 godzin muzyki. Co zatem oznaczają 2 godziny zajęć artystycznych? Czy to coś innego niż muzyka i plastyka? Czy zajęcia techniczne wliczają się do plastyki?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto wystawia skierowanie na badania okresowe dla dyrektora szkoły? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieją regulacje dotyczące ilości wody, którą należy zapewnić do utrzymania czystości terenu wokół szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy księgi rachunkowe to jest to samo co księgi inwentarzowe? Czy księgowy może stwierdzić, że prowadzenie ksiąg inwentarzowych nie należy do jego obowiązków, a wręcz nie powinien tego robić powołując się na ustawę?

czytaj więcej »

1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Rozporządzenie m.in. doprecyzowuje zakres danych gromadzonych w SIO, w przypadkach, w których komplet danych określony w ustawie wymaga konkretyzacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel