WYDANIE ONLINE

Na rok szkolny 2013/2014 minister edukacji wskazał jako priorytet działań szkoły obszar zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. W zakresie ewaluacji zewnętrznej przewidział między innymi zbadanie obszaru dotyczącego przestrzegania norm społecznych. Są to ważne zagadnienia dlatego zaleca się sprawdzenie poprzez ewaluację wewnętrzną, w jaki sposób funkcjonują one w szkole.

czytaj więcej »

Uczniowi, który przechodzi do innej szkoły, należy wydać odpis arkusza ocen lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem jego kopię. Otrzymanie tego dokumentu muszą pokwitować rodzice (opiekunowie prawni) lub sam uczeń, gdy jest pełnoletni.

czytaj więcej »

Pismo informujące pracownika o pozbawieniu premii należy dołączyć do akta osobowych pracownika. Dokumentu tego nie usuwa się z akt osobowych według zasad dotyczących kar porządkowych.

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują którym organom szkoły można udostępnić protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli jednak zawnioskuje o to samorząd uczniowski, to nie ma przeszkód, aby miał wgląd do tego dokumentu.

czytaj więcej »

Rada rodziców może zawierać umowę zlecenia w zakresie dotyczącym wspierania działalności statutowej szkoły i na tej podstawie z własnych środków wypłacać wynagrodzenie zleceniobiorcy.

czytaj więcej »

Nauczyciel po świadczeniu rehabilitacyjnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, ale tylko do końca okresu, na jaki przedłużono nieobecność w pracy tego nauczyciela w związku z zaniechaniem rozwiązania stosunku pracy po upływie 182 dni choroby - tj. - łącznie ze świadczeniem rehabilitacyjnym do - 12 miesięcy.

czytaj więcej »

Szkolenia bhp dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia nie są obowiązkowe, a kwestia ta pozostawiona została uznaniu pracodawcy (zleceniodawcy).

czytaj więcej »

Bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz dotacje na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego - wszystko to we wrześniu 2014 roku otrzyma uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej.

czytaj więcej »

Dnia 21 lutego Sejm przyjął nowelizację przepisów ustawy o systemie oświaty, która znosi obowiązek podawania do 15 czerwca listy podręczników, jakie będą obowiązywać w kolejnym roku szkolnym. Po wejściu w życie nowych przepisów dyrektor szkoły będzie mógł przedstawić zestaw podręczników w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.

czytaj więcej »

Egzamin poprawkowy organizuje się bez składania przez ucznia/jego rodziców wniosku w tej sprawie. Można jednak taki wymóg zapisać w statucie, pod warunkiem, że ma on jedynie ułatwić organizację egzaminów.

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują, aby otrzymanie przez nauczyciela nagany miało wpływ na jego awans zawodowy. Zatem nie ma przeszkód, aby taki nauczyciel kontynuował postępowanie na wyższy stopień awansu zawodowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel