WYDANIE ONLINE

Przygotowując uczniów i szkołę na organizację tegorocznych egzaminów zewnętrznych, szczególną uwagę trzeba zwrócić na potrzeby uczniów z orzeczeniem/opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Warunki egzaminu muszą być bowiem dostosowane do ich specjalnych potrzeb.

czytaj więcej »

Uczniowie uczęszczający na rekolekcje wielkopostne mają 3 dni wolnego od zajęć dydaktycznych. Mimo tego, nauczyciele mają obowiązek w te dni pozostawać do dyspozycji dyrektora i wykonywać zlecone przez niego zadania. Nie są to bowiem dla nich dni wolne od pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2014 r.

czytaj więcej »

Obowiązująca od 18 stycznia 2014 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza zmiany w procedurze rekrutacji. Określono w niej kryteria rekrutacji i ich hierarchię. Kryteria opierają się na wyróżnieniu III grup kandydatów o szczególnym statusie.

czytaj więcej »

Wielu uczniów już podjęło decyzję co do dalszej ścieżki kształcenia, dlatego nowe rozwiązania prawne dotyczące rekrutacji, które obowiązują od 18 stycznia 2014 r., będą wdrażane sukcesywnie. Dzięki temu organy prowadzące będą mogły podjąć odpowiednie działania organizacyjno-techniczne.

czytaj więcej »

Dnia 7 marca 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty wprowadzającą tzw. darmowy podręcznik dla pierwszoklasisty.

czytaj więcej »

Dyrektor, odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, wychowanków i pracowników placówki, może podjąć decyzję o zainstalowaniu w szkole monitoringu wizyjnego. Powinien to jednak uzgodnić z organami szkoły (radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim).

czytaj więcej »

Bezpośrednio po urlopie rodzicielskim nauczyciel może wnioskować o uzupełniający urlop wypoczynkowy, zaś dyrektor ma obowiązek ten wniosek uwzględnić.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem do lat 14 liczy się jak wynagrodzenie urlopowe. Uwzględnia się zatem w nim wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wysokości uśrednionej za dany miesiąc.

czytaj więcej »

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga zmiany umowy o pracę. Ponieważ jest to zmiana na korzyść pracownika, następuje w drodze porozumienia stron, którego efektem jest podpisanie aneksu do umowy o pracę.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły odwołany z zimowego urlopu przez organ prowadzący ma szansę go odzyskać, ale dopiero po wakacjach letnich i tylko wówczas, gdy w sumie w danym roku szkolnym nie wykorzysta 8 tygodni wypoczynku.

czytaj więcej »

Każda działalność zarobkowa wykonywana podczas urlopu dla poratowania zdrowia skutkuje jego przerwaniem i wezwaniem nauczyciela do pracy. Natomiast udział w wycieczce w roli opiekuna, nawet nieodpłatnie, może być uznany za sprzeczny z celem urlopu.

czytaj więcej »

Za pracę przy przeprowadzaniu pisemnej części egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczycielom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli natomiast czas pracy nauczyciela związany z przeprowadzaniem ustnej części egzaminu maturalnego przekroczy obowiązujący danego nauczyciela wymiar pensum to nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Dni, w których odbywa się pisemny egzamin maturalny i podczas których nie prowadzi się w szkole ponadgimnazjalnej zajęć dydaktycznych, są dla wszystkich nauczycieli dniami pracy. Zatem nauczyciel nie powołany w skład komisji egzaminacyjnych zobowiązany jest wykonywać zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Uczeń, który nie ma opłaconego ubezpieczenia NNW nie może uczestniczyć w szkolnej wycieczce czy zielonej szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel