WYDANIE ONLINE

Dokładnie 1 kwietnia o godz. 9.00 rozpocznie się sprawdzian szóstoklasistów. Najwięcej obowiązków ma przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdzian, który musi czuwać także nad właściwym zabezpieczeniem dokumentacji po zakończeniu sprawdzianu.

czytaj więcej »

Jeżeli egzamin lub sprawdzian wypada w dniu wolnym od zajęć dla nauczyciela to nie zwalnia go to z obowiązku uczestniczenia w ich organizacji. Niezależnie od planu lekcji na dany dzień, nauczyciel uczestniczy w egzaminach i sprawdzianach (poza ustną maturą) w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. Część ustną matury prowadzi zaś w ramach pensum.

czytaj więcej »

Pracownikowi, który zatruł się oparami farb przy malowaniu pomieszczeń szkoły, trudno będzie wykazać, że był to wypadek przy pracy uzasadniający wypłatę odszkodowania. Wypadek to bowiem zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną.

czytaj więcej »

Częstotliwość refundacji zakupu okularów korygujących wzrok zależy od zaleceń lekarskich wydawanych podczas badań profilaktycznych. Regulamin pracy nie może ograniczać prawa pracownika do wymiany okularów w sytuacji, gdy jego wzrok się pogorszył.

czytaj więcej »

Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego ustala dyrektor szkoły w regulaminie wynagradzania. Nie powinien on być jednak wypłacany w czasie długotrwałej nieobecności pracownika w pracy. Jest on bowiem wypłacany za okresowe zwiększenie obowiązków, których w czasie nieobecności pracownik nie wykonuje.

czytaj więcej »

Poza wypowiedzeniem złożonym przez wicedyrektora trudno jest pozbawić go stanowiska kierowniczego. Większość sytuacji nie mieści się bowiem w katalogu przyczyn, z powodu których można odwołać nauczyciela z tej funkcji. Jedynym wyjściem jest wykazanie, że zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek. Wymaga to jednak zasięgnięcia opinii kuratora.

czytaj więcej »

Osoba, która posiada znaczący dorobek zawodowy może z dniem zatrudnienia uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego i od razu otrzymać wyższą pensję. To od uznania dyrektora zależy, czy nada nauczycielowi stopień awansu bez odbywania stażu.

czytaj więcej »

Przepisy oświatowe nie zobowiązują dyrektora szkoły do przedstawienia radzie pedagogicznej informacji o przydziale godzin w ściśle określonym terminie. Nauczyciel nie musi zatem, już na etapie prac nad arkuszem organizacji, dowiedzieć się o tym, że nie będzie dla niego pracy w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Uczeń pełnoletni ma prawo zastrzec, aby informacje o jego postępach w nauce, zachowaniu oraz problemach wychowawczych nie były udostępnianie jednemu z rodziców, z którym nie utrzymuje kontaktu.

czytaj więcej »

Nie do 15 czerwca, ale w dowolnym momencie w trakcie roku dyrektor będzie mógł podać listę podręczników na nowy rok szkolny. To efekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która wchodzi w życie 22 marca. Upoważnia ona także Ministra Edukacji Narodowej do zlecenia opracowania i wydania podręcznika. Tegoroczni pierwszoklasiści zyskają dzięki temu darmowe podręczniki.

czytaj więcej »

Do odroczenia obowiązku szkolnego nie wystarczy zaświadczenie psychologa, ale konieczna jest pisemna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument ten może wystawić tylko jednostka oświatowa wpisana do ewidencji placówek, nad którą nadzór sprawuje kurator oświaty.

czytaj więcej »

Nauczyciel może odebrać uczniowi telefon komórkowy, gdy uczeń korzysta z niego w sytuacjach niedozwolonych, zaś statut przewiduje taką karę za naruszenie zasad korzystania z telefonów i innych prywatnych urządzeń uczniów na terenie szkoły. O odebraniu komórki uczniowi należy powiadomić jego rodziców i ustalić z nimi wspólne działania wychowawcze.

czytaj więcej »

wiper-pixel