WYDANIE ONLINE

Obliczenie stawki za jedną godzinę dodatkowej pracy ponad pensum nie sprawia trudności, gdy dotychczasowe i doraźne godziny mają taki sam wymiar pensum. Gdy jednak godzina ponadwymiarowa lub doraźne zastępstwo ma inny wymiar pensum, o wysokości stawki decyduje organ prowadzący w regulaminie wynagradzania.

czytaj więcej »

W znowelizowanej ustawie o systemie oświaty tzw. ustawie rekrutacyjnej określono kryteria rekrutacji do publicznych szkół i placówek oraz ich hierarchię. Kryteria opierają się na wyróżnieniu III grup kandydatów o szczególnym statusie.

czytaj więcej »

Mimo odrębności, w procesie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół i placówek, można stosować pewne regulacje wspólne.

czytaj więcej »

Szkoła przyjmująca ucznia niepełnosprawnego ruchowo powinna zapewnić mu właściwe warunki do odbywania nauki, a gdy takie jest zalecenie poradni, to we współpracy z nią ma obowiązek zagwarantować mu indywidualne wsparcie odpowiednio do potrzeb. Szczególnym wyzwaniem dla szkoły może być sytuacja, gdy uczeń nie jest samodzielny i wymaga ciągłej opieki. Może ją pełnić asystent osoby niepełnosprawnej lub pomoc nauczyciela, a doraźnie także szkolna pielęgniarka.

czytaj więcej »

Długotrwała choroba ucznia skierowanego na nauczanie indywidualne skutkuje koniecznością cofnięcia przydziału tych godzin nauczycielowi. Mimo cofnięcia godzin nauczyciel może jednak otrzymać wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Do tej pory gdy pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy na piśmie to najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy musiał potwierdzić warunki zatrudnienia. W praktyce pracodawcy unikali jednak wywiązania się z tego obowiązku, a pracownicy tygodniami i miesiącami pracowali bez umowy. Niektórzy nie otrzymali jej wcale.

czytaj więcej »

Dochód na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń z ZFŚS to nie tylko wynagrodzenie czy emerytura/renta, ale także inne świadczenia, które powinny być wyszczególnione w regulaminie Funduszu.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły pracuje w systemie zadaniowego czasu pracy. Sam planuje swoje zadania i czas realizacji oraz dostępność dla interesantów. Oznacza to, że nie musi każdego dnia spędzać określonej liczby godzin w swoim gabinecie ani nawet na terenie szkoły.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia rodzicom dowożącym własnymi samochodami dzieci do szkoły dogodnego dla nich miejsca postoju przed szkołą. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, w tym wyznaczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób umożliwiających bezpośrednie wyjście na jezdnię.

czytaj więcej »

Opłaty za świadectwa i legitymacje szkolne księguje się na koncie 221. Nie ma przy tym wymogu wyodrębnienia na tym koncie kontrahenta.

czytaj więcej »

Dyrektor nie musi zareagować na anonimową skargę złożoną na nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Może jednak zająć się sprawą, gdy zarzuty są poważne lub zaistniały wcześniej (są zgłaszane nie po raz pierwszy). Konsekwencją może być nawet wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

czytaj więcej »

Kara porządkowa ulega zatarciu z mocy prawa po upływie roku nienagannej pracy i nie jest to uzależnione od składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Obowiązkiem pracodawcy jest faktyczne usunięcie z akt osobowych dokumentacji związanej z wymierzeniem pracownikowi kary.

czytaj więcej »

Księgi ewidencji oraz księgi uczniów muszą być prowadzone w wersji papierowej, a szkoły, które dla ułatwienia korzystają z odsłony elektronicznej tych ksiąg i tak, w określonych momentach roku szkolnego, muszą dokonywać wydruków oraz gromadzić je, przechowywać i archiwizować na takich samych zasadach, co wersje papierowe.

czytaj więcej »

Do 28 lutego samorządy miały czas na podjęcie uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół. W tym roku planuje się likwidację blisko 400 szkół.

czytaj więcej »

wiper-pixel