WYDANIE ONLINE

Nad większością uchwał rada pedagogiczna głosuje jawnie. Tryb tajny może być zaś wprowadzony w regulaminie i zwykle dotyczy głosowania w sprawach personalnych. Co ważne, głosowanie jawne zamiast tajnego nie powoduje jego nieważności.

czytaj więcej »

Na skutek nowelizacji przepisów, stawki egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zostały obniżone.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. Oznacza to, że nowe zasady organizacji zajęć z etyki zaczną obowiązywać już we wrześniu tego roku.

czytaj więcej »

Szkoła ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom tylko w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz podczas ich pobytu na terenie placówki. Za bezpieczeństwo ucznia, także niepełnosprawnego, w drodze do i ze szkoły odpowiadają jego rodzice.

czytaj więcej »

W 2015 roku sprawdzian szóstoklasistów będzie przeprowadzany według nowych zasad. Aby się do tego przygotować i sprawdzić swoje umiejętności, szkoły mogą wziąć udział w badaniu umiejętności matematycznych uczniów klas V. Termin rejestracji mija 30 kwietnia.

czytaj więcej »

Pobieranie diety w związku z mandatem radnego nie jest uznawane przez sądy za działalność zarobkową skutkującą odwołaniem nauczyciela z urlopu zdrowotnego. Inne zdanie w tej kwestii ma jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ostateczna ocena sytuacji należy jednak do dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Już jutro do sprawdzianu przystąpi 350 941 szóstoklasistów. Uczniowie rozpoczną pracę z zestawem zadań o godz. 9:00, a zakończą ją po 60 minutach. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów. To ostatni sprawdzian przeprowadzany według dotychczasowej formuły.

czytaj więcej »

Jeżeli dyrektor ma wątpliwości co do zdolności nauczyciela, powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia, do wykonywania dotychczasowej pracy, może złożyć odwołanie od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony w dwóch szkołach może korzystać z urlopu rodzicielskiego w ramach jednego stosunku pracy i jednocześnie świadczyć pracę u drugiego pracodawcy.

czytaj więcej »

Gdy już wszystko przed sprawdzianem lub egzaminem zewnętrznym wydaje się być dopięte na ostatni guzik zdarza się, że nauczyciel niespodziewanie zgłasza nieobecność w pracy. Dyrektor musi wówczas szybko zorganizować zastępstwo, aby zespół egzaminacyjny liczył wymaganą liczbę członków. Dobrym rozwiązaniem jest powoływanie kilku członków rezerwowych.

czytaj więcej »

Do renomowanych szkół zwykle jest więcej chętnych niż miejsc, dlatego w takich placówkach przyjmuje się najlepszych uczniów. Gdy jednak dwóch lub kilku kandydatów ma taką samą liczbę punktów, zaś miejsc nie wystarcza dla wszystkich, trzeba zdecydować kogo przyjąć. Rozwiązania takich przypadków warto zapisać w statucie.

czytaj więcej »

Nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne ucznia zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej (np. autyzm, zespół Aspergera) nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji. Za pracę z takim uczniem nauczyciel ma prawo do dodatku.

czytaj więcej »

wiper-pixel