WYDANIE ONLINE

Większość przypadków, w których można zwolnić nauczyciela wynika wprost z przepisów i dyrektor szkoły nie ma zbyt dużej swobody w doborze podstawy prawnej rozstania się z nauczycielem. Najbardziej rygorystyczne zasady dotyczą zaś nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

czytaj więcej »

Wymiar zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy związkowca uzależniony jest od liczebności związku zawodowego. W przypadku zmiany liczby członków związku, zmienia się również wymiar zwolnienia ze świadczenia pracy.

czytaj więcej »

Nauczycielom placówek feryjnych urlop przysługuje w czasie i wymiarze ferii szkolnych, co oznacza, że nie podlega on przeliczeniu na wymiar etatu, a także nie jest udzielany w wymiarze godzinowym.

czytaj więcej »

Gdy na podstawie pensum łączonego wychodzi niepełny etat dla nauczyciela powstaje problem, jak go wpisać do Systemu Informacji Oświatowej. Nie wszystkie bowiem ułamki etatów podlegają zaokrągleniu, a nawet gdy jest to dopuszczalne, to tylko na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

czytaj więcej »

Wyniki rekrutacji nie mogą być udostępniane publicznie np. poprzez ich wywieszenie na drzwiach, czy budynku szkoły. Nie należy ich także udostępniać na stronie internetowej szkoły ani w żadnym innym ogólnie dostępnym miejscu. Wyniki te zawierają bowiem dane osobowe uczniów, które podlegają ochronie prawnej.

czytaj więcej »

25 kwietnia zespoły obejmujące gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną czeka nie lada wyzwanie organizacyjne. W tym samym dniu przypada bowiem egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego oraz zakończenie roku w klasach i semestrach programowo najwyższych. Jedno i drugie musi się jednak odbyć tego samego dnia i nie ma możliwości przełożenia np. zakończenia roku szkolnego na inny dzień.

czytaj więcej »

Pracownik samorządowy zatrudniony w szkole nie będzie musiał wskazywać podstawowego miejsca pracy w celu naliczenia dodatku stażowego. Po zmianie przepisów, pracownik zatrudniony jednocześnie w kilku jednostkach, do stażu pracy będzie miał wliczony tylko jeden z okresów zatrudnienia.

czytaj więcej »

Nawet, gdy po jakimś czasie od rozwiązania stosunku pracy nauczycielowi przyznana zostaje renta, należy wypłacić mu odprawę pieniężną z tego tytułu. Jeżeli bowiem pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do renty istnieje związek, to przerwa od ustania zatrudnienia do przyznania renty nie pozbawia nauczyciela odprawy.

czytaj więcej »

Każda szkoła i placówka oświatowa powinna posiadać oświetlenie ewakuacyjne spełniające określone normy. Wydatek na ten cel to kwota rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wielkości placówki. Nie obciąża to jednak budżetu szkoły, bowiem środki na ten cel musi zabezpieczyć organ prowadzący.

czytaj więcej »

Kadencja dyrektora liczy się w latach szkolnych, ale jeżeli rozpoczyna się w trakcie roku szkolnego, to i tak upływa wraz z zakończeniem piątego roku szkolnego - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Na wniosek związku zawodowego dyrektor powinien zwolnić nauczyciela od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu dokonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej. Czynnością taką może być np. udział w komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel