WYDANIE ONLINE

Mimo niżu demograficznego, nie wszyscy kandydaci dostaną się do wybranych przedszkoli, szkół i placówek. Decyzja dyrektora o odmowie przyjęcia do placówki może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego. Aby tego uniknąć, warto już na etapie rekrutacji wyeliminować błędy skutkujące uchyleniem rozstrzygnięcia dyrektora przez sąd.

czytaj więcej »

Zmiana stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może nastąpić tylko za jego zgodą. Co więcej, do zmiany może dojść wyłącznie wówczas, gdy nauczyciel posiada wymagane przepisami kwalifikacje do nowego stanowiska pracy.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na fakt, że przepisy o organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży nie zapewniają wystarczającej kontroli nad wypoczynkiem organizowanym poza granicami kraju. Na wniosek Rzecznika przepisom ma się przyjrzeć Minister Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Ograniczenie wymiaru pensum nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, podobnie jak zmiana stanowiska pracy, może nastąpić tylko za jego zgodą. Gdy jednak nauczyciel nie zaakceptuje nowych warunków zatrudnienia i zaistniałych w szkole zmian organizacyjnych, czeka go wypowiedzenie stosunku pracy.

czytaj więcej »

Za poświadczenie nieprawdy w informacji o dochodach w celu uzyskania wyższego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownik może stracić pracę.

czytaj więcej »

Asystent pracujący na podstawie Kodeksu pracy, z zakresem zadań ustalonych przed dyrektora szkoły podstawowej będzie mógł być zatrudniony jedynie w celu wspomagania nauczyciela i osoby prowadzącej zajęcia w klasach I-III lub w świetlicy.

czytaj więcej »

W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność ucznia, ale przepisy o dokumentacji szkolnej nie wskazują, jak należy to robić. Dyrektor szkoły powinien zatem ustalić sposób wypełniania dziennika i zapisać go w statucie.

czytaj więcej »

Do księgi ewidencji, księgi uczniów i wychowanków wpisuje się dzieci zamieszkałe, a nie zameldowane w odwodzie szkoły. Zapisując dziecko nie sprawdza się jego miejsca zameldowania, a jedynie pobiera od opiekunów informację o miejscu zamieszkania dziecka.

czytaj więcej »

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawcy w skład którego wchodzą szkoły i internat powinien prowadzić księgę uczniów tylko dla szkół. W internacie nie prowadzi się księgi wychowanków, a zasady ewidencjonowania uczniów korzystających z tej placówki powinien określać statut szkoły, przy której działa internat.

czytaj więcej »

Wspólne wynajęcie autokaru z inną szkołą to dobre rozwiązanie, gdy na wycieczkę zgłosi się niewielka liczba uczniów. Mimo wspólnej trasy wyjazdu i środka transportu, każda ze szkół musi jednak przygotować swoją wycieczkę zgodnie z przepisami i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników.

czytaj więcej »

Od września 2014 roku nauczyciele otrzymają takie same pensje, jak w tym roku. Kwota bazowa kształtująca nauczycielskie zarobki nie uległa bowiem zmianie w porównaniu z 2013 rokiem, a wraz z nią zamrożone zostały stawki wynagrodzeń nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel