WYDANIE ONLINE

W szkołach i placówkach kształcących dzieci i uczniów niepełnosprawnych musi być zatrudniony odpowiedni specjalista, który będzie wspomagał w pracy innych nauczycieli. Nauczyciele ci podlegają przepisom Karty Nauczyciela, zarówno w zakresie zatrudniania jak i czasu pracy.

czytaj więcej »

Możliwość prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego w klasach I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, zasadę, że zajęcia te prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia oraz możliwość zwiększenia tygodniowego wymiaru tych zajęć – to tylko niektóre rozwiązania nowego rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony może mieć zmniejszone pensum i zmienione inne warunki zatrudnienia w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego oraz innych nieobecności w pracy. Warunkiem jest jednak stan zatrudnienia wynoszący co najmniej 20 pracowników.

czytaj więcej »

O przyznaniu dodatku funkcyjnego sekretarzowi szkoły decyduje dyrektor szkoły lub placówki, zaś zasady jego przyznawania i wypłacania powinien określić w regulaminie wynagradzania.

czytaj więcej »

Za święta przypadające w sobotę 3 maja i 1 listopada pracownicy niepedagogiczni muszą otrzymać inny dzień wolny i do to końca okresu rozliczeniowego. W tym roku po raz pierwszy zadziała wyrok TK przywracający dzień wolny za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Wolne nie przysługuje natomiast nauczycielom.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie ma uprawnień ani odpowiednio wyposażonego pojazdu, aby przewozić nim uczniów na zawody sportowe, konkursy i inne wyjazdy. Może natomiast pełnić rolę opiekuna podczas takich imprez.

czytaj więcej »

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Nauczyciel ma 30 dni od zakończenia stażu na złożenie dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Uchybienie temu terminowi nie rodzi jednak dla nauczyciela żadnych konsekwencji dlatego, gdy złoży je z opóźnieniem to i tak dyrektor musi ocenić jego dorobek zawodowy.

czytaj więcej »

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - na świadectwie (także arkuszu ocen) w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

czytaj więcej »

Jeśli uczeń przechodzi do innej szkoły w środku roku szkolnego, dotychczasowa szkoła może wydać uczniowi wykaz ocen bieżących, w tym ocen zachowania, a także wykaz ocen uzyskanych przez ucznia w klasyfikacji śródrocznej - celem przedłożenia w nowej szkole.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który po 30 czerwca nie będzie już pracownikiem szkoły nie może mieć przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Procedurę awansową powinien zakończyć przed tą datą.

czytaj więcej »

Darmowy podręcznik przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest dedykowany szkołom publicznym. Placówki niepubliczne mogą zaś otrzymać podręczniki do nauczania w klasach I-III w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, na swój wniosek złożony do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel