WYDANIE ONLINE

Wybór nauczyciela, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy musi być oparty o obiektywne i rzeczywiste kryteria. Każdy zaś nauczyciel, z danej grupy podlegającej redukcji, powinien być oceniony z uwzględnieniem tych samych wytycznych, które podlegają ocenie sądu. 

czytaj więcej »

Związek zawodowy, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, może zażądać udostępnienia regulaminu rady pedagogicznej oraz protokołów z jej posiedzeń, zaś dyrektor placówki ma obowiązek uwzględnić takie żądanie.

czytaj więcej »

Nawet jednodniowa nieobecność nauczyciela w pracy może sprawić problemy w ustaleniu, czy mimo tego nauczyciel wypracował zaplanowane na dany tydzień godziny ponadwymiarowe. Najczęściej stosowaną w takich przypadkach metodą jest odejmowanie za każdy dzień nieobecności 1/5 wymiaru godzin do przepracowania.

czytaj więcej »

Sprzedaż na imprezie szkolnej ciast własnej produkcji i posiłków wytwarzanych na miejscu nie jest uregulowana przepisami, ale przy produkcji żywności muszą być przestrzegane określone wymagania higieniczno-sanitarne.

czytaj więcej »

Na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się szczególne osiągnięcia ze wszystkich lat szkolnych, uzyskane przez ucznia w danej szkole.

czytaj więcej »

Wskazanie w CV kandydata do pracy w szkole nieaktualnego Dziennika Ustaw nie dyskwalifikuje jego oferty w procesie rekrutacji.

czytaj więcej »

O tym, czy opiekun stażu awansującego nauczyciela będzie miał wypłacany dodatek funkcyjny także za okres nieobecności nauczyciela w pracy, decyduje regulamin wynagradzania nauczycieli.

czytaj więcej »

Najczęstszą przyczyną wypowiadania nauczycielom stosunków pracy są zmiany organizacyjne i zmiany planu nauczania mające swoje odzwierciedlenie w arkuszu organizacji. Jeżeli jednak z dokumentu tego wynika, że z danego przedmiotu godzin nie ubywa, wypowiedzenie umowy o pracę może być uznane za nieuzasadnione.

czytaj więcej »

Jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne, to w zespole szkół można utworzyć więcej niż jedno stanowisko sekretarza. Wówczas poszczególnym stanowiskom można przypisać zadania dotyczące obsługi poszczególnych szkół tworzących zespół.

czytaj więcej »

W przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące i gimnazjum, na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły umieszcza się pieczęć urzędową danej szkoły, a nie zespołu.

czytaj więcej »

Podczas egzaminów maturalnych zwyczajem jest zapewnienie poczęstunku dla członków zespołów przeprowadzających i nadzorujących przebieg tego egzaminu. Najczęściej organizują go rodzice maturzystów, ale bywa i tak, że finansuje się go ze środków szkoły. W tym ostatnim przypadku należy dopilnować właściwego rozliczenia wydatku.

czytaj więcej »

Zmiany wprowadzone przez Senat do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładającej możliwość zatrudnienia asystenta, zostały przyjęte przez Sejm.

czytaj więcej »

wiper-pixel