WYDANIE ONLINE

Do końca roku szkolnego w każdej szkole powinny się odbyć dwa ważne zebrania: klasyfikacyjne i podsumowujące rok szkolny. Na pierwszym będą podejmowane uchwały o klasyfikacji końcowej uczniów, zaś na drugim dyrektor przedstawi radzie pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z działalności szkoły.

czytaj więcej »

Co roku, w terminie do 30 września dyrektor ustala dodatkowe dni wolne, których limit zależy od typu placówki. W dni te nie prowadzi się zajęć lekcyjnych, a jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów przybyłych do szkoły. O tym, ilu nauczycieli będzie realizować te zajęcia i w jakim wymiarze godzin decyduje dyrektor.

czytaj więcej »

Treść arkusza organizacyjnego szkoły stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu w BIP lub na żądanie zainteresowanego podmiotu. Nie wszystkie jednak dane z arkusza są jawne, a szczególnej ochronie podlegają dane osobowe nauczycieli.

czytaj więcej »

Dyrektor nie musi osobiście nadzorować remontów przeprowadzanych w budynku i na terenie szkoły. Może to zlecić wicedyrektorowi, kierownikowi gospodarczemu a nawet sekretarzowi szkoły. Mimo tego, to dyrektor będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających w tym czasie w placówce.

czytaj więcej »

Wicedyrektor szkoły, poza wykształceniem pedagogicznym i odpowiednim stażem pracy musi spełniać szereg innych wymagań, aby móc pełnić funkcję zastępcy dyrektora. Nie ma jednak wymogu, aby ukończył kurs z zakresu zarządzania oświatą.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem wskazanym przez zarząd organizacji związkowej jako osoba podlegająca szczególnej ochronie stosunku pracy, nawet jeżeli nie ma możliwości dalszego zatrudniania tej osoby.

czytaj więcej »

Jeżeli wicedyrektor nie został powołany na okres wspólnej kadencji z dyrektorem, to jego rezygnacja z funkcji kierowniczej nie ma wpływu na pełnienie funkcji zastępcy. Przed upływem kadencji wicedyrektor może być odwołany tylko w ściśle określonych przypadkach, do których nie należy ustąpienie z funkcji przez dyrektora.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może ingerować w termin rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia wskazany w orzeczeniu lekarskim, nawet gdy wymaga tego organizacja pracy szkoły. Może się jednak odwołać od tego orzeczenia do organu II instancji.

czytaj więcej »

Przepisy nie zabraniają organizacji posiedzeń rady pedagogicznej w okresie wakacji, ale pod warunkiem, że nauczyciele będą mieli zapewniony nieprzerwany 4-tygodniowy odpoczynek. Dyrektor może zatem wezwać nauczycieli na posiedzenie rady w czasie ich urlopu wypoczynkowego. Najczęściej jednak odbywa się to w ostatnich dniach sierpnia.

czytaj więcej »

Gilosze świadectw szkolnych nie są drukami ścisłego zarachowania. Przepisy nie przewidują obowiązku ewidencjonowania tych druków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w celach kontrolnych ją prowadzić.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może upoważnić i zobowiązać sekretarza szkoły do dokonywania korekt w dokumentacji szkolnej. Jeśli jednak sekretarz wprowadzi poprawki bez pisemnego pełnomocnictwa, dyrektor może zastosować wobec niego karę porządkową z art. 108 Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Pracownik, który w dniu 3 maja był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie otrzyma dnia wolnego za święto przypadające w tym dniu.

czytaj więcej »

26 maja 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadza obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności przez kierownika i wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Bez tego dokumentu nie będą oni mogli wziąć udziału w koloniach, wycieczkach, czy obozach.

czytaj więcej »

wiper-pixel