WYDANIE ONLINE

Zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności kierowniczej dyrektora, nie ma bowiem zapisu prawnego, który zobowiązywałby go do realizacji powierzonych zadań poprzez wydawanie zarządzeń. Doświadczenie jednak wskazuje, że warto taką formę stosować w praktyce szkolnej, gdyż ma moc prawną, jakiej brakuje komunikatom czy ogłoszeniom.

czytaj więcej »

Nie ma możliwości wstrzymania wydania świadectwa szkolnego od uprzedniego rozliczenia się ucznia ze szkolną biblioteką, czy płatnościami na rzecz szkoły. Nie oznacza to jednak, że roszczeń tych nie można egzekwować.

czytaj więcej »

Nauczyciel pracujący w niepełnym wymiarze zajęć, zwalniany z pracy z przyczyn organizacyjnych, nie ma ustawowo zagwarantowanej odprawy pieniężnej. Będzie ona wypłacona, o ile placówka zatrudnia co najmniej 20 pracowników i zwolnienie następuje z przyczyn niedotyczących pracowników.

czytaj więcej »

Częstotliwość szkoleń okresowych z zakresu BHP zależy od zajmowanego stanowiska. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych i nauczycieli należy je przeprowadzać co 6 lat, w przypadku kadry kierowniczej placówki – co 5 lat, a dla pracowników obsługi – co 3 lata.

czytaj więcej »

W świadectwie pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony wskazuje się wymiar urlopu lub ekwiwalentu, który otrzymał nauczyciel w okresie zatrudnienia w danym roku szkolnym, a nie kalendarzowym.

czytaj więcej »

Jeśli wychowawca klasy przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie wystawiania świadectw szkolnych, dyrektor szkoły powinien wyznaczyć nauczyciela zastępującego, który za niego wypełni i podpisze te dokumenty.

czytaj więcej »

Zaktualizowany regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne regulaminy funkcjonujące w szkole wprowadza się w drodze zarządzenia. Zanim to jednak nastąpi, ich treść trzeba uzgodnić ze związkami zawodowymi.

czytaj więcej »

Urlop nauczycieli placówek feryjnych, co dotyczy także dyrektora, udzielany jest w dni kalendarzowe, a nie robocze. W dni robocze urlopu udziela się jedynie w placówkach nieferyjnych. Urlop powinien być udzielony w tygodniach, chyba że nauczyciel ma prawo do urlopu w mniejszym wymiarze niż tydzień i jego wielokrotność.

czytaj więcej »

Już od września w szkołach podstawowych będzie można zatrudnić asystenta wspierającego pracę nauczyciela klas I-III oraz wychowawcy świetlicy. Minimalne wymogi, jakie będzie musiał spełnić asystent to posiadanie odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych oraz niekaralność potwierdzona zaświadczeniem z KRK.

czytaj więcej »

Ustawa nowelizująca ustawę o systemie oświaty, która poza możliwością zatrudniania w szkole asystentów, zmianami w zasadach odraczania obowiązku szkolnego, wprowadza także usprawnienia w pracy szkolnych świetlic, została podpisana przez Prezydenta.

czytaj więcej »

Ten rok jest ostatnim, w którym wnioski o edukację domową należy złożyć w terminie do 31 maja. W dniu 12 maja Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która ułatwia organizację nauczania domowego i znosi wymóg zachowania tego terminu.

czytaj więcej »

Wpisy w księdze uczniów powinny być dokonywane w porządku chronologicznym, według dat przyjęcia uczniów do szkoły. Podstawą wpisu jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości rodziców/opiekunów ucznia lub samego ucznia, gdy jest pełnoletni.

czytaj więcej »

Uczeń, który nie ukończył szkoły nie otrzymuje żadnego świadectwa. Nie potwierdza się nieukończenia szkoły. O nieukończeniu szkoły świadczy arkusz ocen ucznia.

czytaj więcej »

Dyrektor, który nie zdąży wręczyć nauczycielowi wypowiedzenia do końca maja, może zastosować skrócony okres wypowiedzenia. Dzięki temu zwolnienie i zmiana warunków zatrudnienia mogą zostać wręczone nawet do 31 lipca ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel