WYDANIE ONLINE

Tegoroczny nadzór pedagogiczny opierał się na znowelizowanych przepisach. Zmian w procedurze było niewiele, za to od nowa określono wymagania w stosunku do szkół i placówek. Dotychczasowe 4 obszary i 17 wymagań zamieniono na 12 wymagań, bez podziału na obszary. Zmiany te należy uwzględnić w sprawozdaniu z nadzoru.

czytaj więcej »

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Przepisy nie określają terminu powiadamiania.

czytaj więcej »

Obowiązkiem każdego dyrektora jest ocena ryzyka zawodowego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz poinformowanie podwładnych o tym ryzyku. Jeżeli pracodawca nie wypełnia tego obowiązku, kontroler z inspekcji pracy może nakazać sporządzenie brakującej dokumentacji i dokonania oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy.

czytaj więcej »

Okres urlopu rodzicielskiego, podobnie jak macierzyńskiego chroni nauczyciela – także zatrudnionego na podstawie mianowania przed rozwiązaniem stosunku pracy.

czytaj więcej »

Aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel musi być zatrudniony w szkole na podstawie Karty Nauczyciela. Oznacza to, że chcąc zakończyć ścieżkę awansu w 2014 roku, nauczyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca 2014 r.

czytaj więcej »

Negatywna ocena pracy dyrektora szkoły skutkuje jego natychmiastowym odwołaniem oraz rozwiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy po upływie 3-miesięcznego wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Godzina pensum w bibliotece szkolnej, bez względu na to, czy jest realizowana jako pensum łączone czy nie, wynosi 60 minut.

czytaj więcej »

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców wykonywana przed 1983 rokiem może być zaliczona do stażu pracy, ale tylko pod takim warunkiem, że poprzedzała objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.

czytaj więcej »

Uczeń, którego nieobecność na zajęciach przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania może, ale nie musi być nieklasyfikowany. O tym, czy są podstawy do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację bezrobotnych nauczycieli. Środki będą dostępne przez 2014 i 2015 rok, a ich dystrybucją zajmują się poszczególne województwa.

czytaj więcej »

Przepisy nie nakazują udzielania pisemnej odpowiedzi na każde pismo rodziców, jednak niektóre sprawy wymagają załatwienia w tej formie. Gdy jednak korespondencja się mnoży, lepiej zaproponować rodzicom spotkanie, aby wyjaśnić sprawę.

czytaj więcej »

Statut szkoły nie może wprowadzać dodatkowych, szkolnych warunków uzyskiwania świadectwa z wyróżnieniem (czerwony pasek). Wytyczne w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i nie można ich modyfikować ani dodawać nowych.

czytaj więcej »

Do 13 czerwca 2014 r. placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez samorządy województw we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i kuratorami oświaty przeprowadzą cykl szkoleń dla dyrektorów szkół podstawowych z zakresu obrotu bezpłatnymi podręcznikami i innymi materiałami edukacyjnymi.

czytaj więcej »

wiper-pixel