WYDANIE ONLINE

Błędy, jakie najczęściej pojawiają się w arkuszach ocen, dotyczą nieprawidłowego oznaczania danych osobowych uczniów i ich rodziców. Aby nie popełnić ich przy wypełnianiu tegorocznych arkuszy, warto zapoznać się ze wskazówkami eksperta z kuratorium.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wejdzie w życie 4 czerwca przewiduje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków nie tylko przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale także już po rozpoczęciu zajęć. Wniosek o powrót dziecka do przedszkola będzie można złożyć do 31 grudnia.

czytaj więcej »

W godzinach otwarcia szkoły za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor. Nie ma jednak takiego obowiązku poza godzinami pracy placówki np. w weekendy. Wówczas, za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice.

czytaj więcej »

Dodatek stażowy jest wyłączony z podstawy wymiaru składek, tylko gdy z przepisów płacowych obowiązujących w szkole wynika prawo pracownika do dodatku stażowego za okres pobierania zasiłku.

czytaj więcej »

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypracowane w czerwcu nie są wliczane do średniej urlopowej nauczyciela, który rozpoczyna korzystanie z urlopu w tym miesiącu.

czytaj więcej »

W przypadku zgubienia świadectwa przez nauczyciela należy sporządzić protokół zniszczenia/zgubienia dokumentu, a uczniowi wypisać ponownie i wydać świadectwo. Wobec nauczyciela zaś wyciągnąć konsekwencje, o których zdecyduje dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Nauczyciel może wnioskować o przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia. Warunkiem wcześniejszego powrotu do pracy jest jednak uzyskanie zgody dyrektora szkoły oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę w tej samej placówce jest jedną osobą uprawnioną do korzystania z ZFŚS. Nie ma podstaw, aby osoba taka ubiegała się o te same świadczenia podwójnie.

czytaj więcej »

W księdze arkuszy ocen, poza samymi arkuszami, powinny się znajdować np. protokoły z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego. Poza księgą przechowuje się natomiast orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Księgi są zatem kompletowane rocznikiem urodzenia ucznia.

czytaj więcej »

Organizacja zajęć rewalidacyjnych powinna być zawarta w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym dla ucznia, a udokumentowania w dziennikach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych.

czytaj więcej »

Ministerialny program wsparcia w zakupie podręczników „Wyprawka szkolna” będzie kontynuowany także od września 2014 r. Skorzysta z niego około 488 tys. uczniów, w tym około 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Od blisko roku kwestia nowelizacji Karty Nauczyciela stoi pod znakiem zapytania. Wydawało się bowiem, że po ogniu krytyki, jaki spłynął na projekt zarówno ze strony pracowników oświaty jak i samorządów, resort wycofał się z pomysłu nowelizacji. Okazuje się jednak, że prace trwają i wkrótce poznamy nowe, zmienione założenia projektu.

czytaj więcej »

Z dniem 4 czerwca zmieni się termin złożenia wniosku o edukację domową. Dotychczas można było to zrobić do 31 maja, dzięki czemu dyrektorzy przedszkoli i szkół wiedzieli ile dzieci i uczniów będą mieli od września. Od 4 czerwca wniosek można złożyć w dowolnym terminie, a zatem także po rozpoczęciu roku szkolnego 2014/2015.

czytaj więcej »

wiper-pixel