WYDANIE ONLINE

Organizując odział dwujęzyczny należy zadbać o kilka czynników: odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, zmianę nazwy szkoły, zmianę zasad rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych, zmiany w statucie, a przed wszystkim postarać się o zgodę organu prowadzącego, w czym pomóc mogą pozytywne opinie organów wewnętrznych szkoły.

czytaj więcej »

Świadczenie urlopowe nie jest elementem wynagrodzenia i nie podlega egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę. Komornik może jednak zająć świadczenia socjalne w pełnej wysokości, ale na podstawie odrębnej egzekucji – z innych wierzytelności.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający maksymalną długość trwania umowy na czas określony oraz dłuższe okresy wypowiedzenia jest już po I czytaniu w Sejmie. Teraz ma się nim zająć komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

czytaj więcej »

Dyrektor nie musi uzgadniać ze związkami zawodowymi kwot dodatków do pensji przyznawanych nauczycielom ani premii dla pracowników niepedagogicznych.

czytaj więcej »

O tym, czy pracownikowi zatrudnianemu w szkole sezonowo np. palaczowi c.o. należy się dofinansowanie do wypoczynku decyduje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

czytaj więcej »

Wniosek o dopłatę do wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien zawierać dane wskazane w regulaminie Funduszu w tym formę wypoczynku i jego koszt oraz informację o sytuacji socjalnej wnioskodawcy.

czytaj więcej »

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły wicedyrektorowi, na mocy decyzji organu prowadzącego, nie jest tożsame z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Dyrektor może odwołać nauczyciela - radnego z funkcji kierowniczej w zwykłym trybie. Nie jest tu wymagana zgoda rady gminy ponieważ odwołanie nie rozwiązuje stosunku pracy i nie jest jednostronną zmianą warunków zatrudnienia nauczyciela.

czytaj więcej »

W czerwcu nauczyciele szkół feryjnych łączą pracę z rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Dni 28-30 czerwca są pierwszymi dniami urlopu za które, zamiast zwykłej pensji, należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe.

czytaj więcej »

Jeżeli regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przewiduje dopłaty do wakacyjnego wypoczynku dzieci nauczycieli i pracowników, to ich wysokość powinna być zróżnicowana w zależności od sytuacji socjalnej. Nie stosuje się tutaj zasady „wszystkim po równo”.

czytaj więcej »

Na posiedzeniu Senatu w dniu 11 czerwca rozpatrywany będzie pilny, rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Najważniejsze zapisy projektu dotyczą darmowego podręcznika.

czytaj więcej »

Szkolne boisko może być udostępniane uczniom poza godzinami otwarcia szkoły i w dni wolne od zajęć na zasadach pokreślonych w regulaminie.

czytaj więcej »

wiper-pixel