WYDANIE ONLINE

Przepisy nie określają, czy tzw. średnią urlopową należy przeliczać dwukrotnie – raz na potrzeby wypłacenia wynagrodzenia urlopowego za czerwiec i drugi raz, przy obliczaniu pensji za lipiec i sierpień. Gdy jednak nauczyciel w czerwcu zrealizuje dużą liczbę godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw jego pensja za lipiec i sierpień będzie zaniżona. W związku z tym naszym zdaniem należy dokonać przeliczenia podstawy urlopowej dwukrotnie.

czytaj więcej »

Udział w zebraniach związkowych w czasie zwolnienia lekarskiego może być potraktowany jako wykorzystanie chorobowego niezgodnie z jego celem, chyba że lekarz wystawi zaświadczenie wskazujące, że stan zdrowia pracownika nie sprzeciwia się udziałowi w takim zebraniu.

czytaj więcej »

Odwołanie wicedyrektora z powodu niespełniania oczekiwań dyrektora, braku współpracy i porozumienia jest trudne do przeprowadzenia. Wymaga bowiem zasięgnięcia opinii kilku organów oraz uzasadnienia, które w razie sporu zbada sąd.

czytaj więcej »

Ponad 2 lata obowiązują przepisy wymagające prowadzenia metryki akt spraw administracyjnych. Na szczęście w szkołach spraw administracyjnych jest niewiele, a dotyczą one m.in. odroczenia obowiązku szkolnego, skreślenia z listy uczniów, nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

czytaj więcej »

Dodatkowy urlop macierzyński nie musi być wykorzystany w całości, ale musi on obejmować tydzień lub jego wielokrotność. Rezygnacja z części tego urlopu pozbawia jednak pracownicę prawa do urlopu rodzicielskiego.

czytaj więcej »

Organizację pracy szkoły na nowy rok szkolny, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, ma obowiązek przygotować dyrektor, którego kadencja kończy się 31 sierpnia.

czytaj więcej »

Wicedyrektor szkoły, w przeciwieństwie do dyrektora, może prowadzić własną działalność gospodarczą w czasie pełnienia funkcji kierowniczej w szkole. Dyrektor musi zaś zrezygnować z takiej aktywności.

czytaj więcej »

Rząd przyjął propozycję resortu pracy w kwestii wzrostu płacy minimalnej. Od stycznia 2015 r. ma ona wynieść 1.750 zł tj. o 70 zł więcej niż obecnie.

czytaj więcej »

Do końca sierpnia każdy nauczyciel zatrudniony w szkole powinien otrzymać świadczenie urlopowe. Jego wysokość uzależniona jest od wymiaru i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Maksymalna wysokość to 1.093,93 zł.

czytaj więcej »

Nauczyciele, którzy z dniem 1 września chcą zrezygnować z urlopu wychowawczego, w tej chwili mogą to zrobić tylko za zgodą dyrektora. Minął już bowiem termin na powiadomienie pracodawcy o zamiarze rezygnacji z urlopu i powrotu do pracy z początkiem roku szkolnego.

czytaj więcej »

Po powrocie nauczyciela z urlopu bezpłatnego należy przyjąć go do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko, nawet gdy nie ma dla niego godzin. Następnie można zaproponować mu nowe warunki zatrudnienia w trybie właściwym dla umowy o pracę lub aktu mianowania.

czytaj więcej »

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży może być organizowany nie tylko w formie wycieczek, wyjazdów czy kolonii, ale także np. obozów kondycyjno-sprawnościowych. Także ta forma wypoczynku wymaga zgłoszenia właściwemu kuratorowi oświaty.

czytaj więcej »

wiper-pixel