WYDANIE ONLINE

Od 1 września wchodzą w życie nowe zasady organizacji zajęć z religii i etyki. Dotyczą one zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie, przygotowane przez resort edukacji, określa warunki przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu publicznej szkoły a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa.

czytaj więcej »

Niezależnie od daty zakończenia stażu nauczyciel ma 30 dni na złożenie sprawozdania z jego realizacji. W terminie 21 dni od otrzymania sprawozdania dyrektor musi zaś wystawić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.

czytaj więcej »

Decyzja, czy i z jakich podręczników będzie korzystał nauczyciel należy do niego, ale wybór ogranicza się do wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Nauczyciel przywrócony do pracy prawomocnym wyrokiem sądu ma prawo do świadczenia urlopowego w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w roku szkolnym 2013/2014. Do tego okresu należy wliczyć wyłącznie okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Każdy miesiąc pracy uprawnia nauczyciela do świadczenia urlopowego w wysokości 91,16 zł. Nauczyciel zatrudniony przez część roku szkolnego 2013/2014 otrzyma świadczenie w wysokości proporcjonalnej do okresu i wymiaru zatrudnienia.

czytaj więcej »

W tym roku zaostrzone zostały wymogi dotyczące osób mogących pełnić funkcję kierowników i opiekunów różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. Poza odpowiednimi kwalifikacjami i predyspozycją do pracy z dziećmi i młodzieżą, warunkiem koniecznym jest legitymowanie się zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku nauczycieli – pisemnym oświadczeniem.

czytaj więcej »

W ciągu 7 dni od zatrudnienia nauczyciela i pracownika niepedagogicznego należy na piśmie potwierdzić jego warunki zatrudnienia. Gdy uchybiono temu obowiązkowi, błąd należy jak najszybciej naprawić, a dokument z informacją opatrzyć aktualną datą.

czytaj więcej »

Dane osobowe kandydatów do pracy w szkole, za ich zgodą, mogą być przechowywane tak długo, jak istnieje cel, dla którego były składane. Należy je jednak zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

czytaj więcej »

Urlopu uzupełniającego udziela dyrektor szkoły w dowolnym okresie roku szkolnego, w terminie ustalonym z nauczycielem. Nie musi to być zatem bezpośrednio po powrocie do pracy.

czytaj więcej »

Przyznanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przed rozpoczęciem wakacji, nie wyłącza obowiązku wypłacenia nauczycielowi świadczenia urlopowego za okres przepracowany w danym roku szkolnym.

czytaj więcej »

W szkołach niepublicznych nie ma wymogu prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w ramach nadzoru pedagogicznego. Obowiązkowa jest jednak ewaluacja zewnętrzna.

czytaj więcej »

Poza stroną internetową i obowiązkowym Biuletynem Informacji Publicznej, szkoła może założyć swój profil na portalu społecznościowym takim jak np. Facebook. Trzeba jednak uważać, aby publikowane na profilu treści nie naruszały dóbr osobistych oraz praw autorskich innych osób.

czytaj więcej »

Nauczyciel oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa związku zawodowego podlega ocenie na takich samych zasadach co pozostali nauczyciele. Nie jest wymagane zasięgnięcie opinii związku zawodowego o pracy nauczyciela.

czytaj więcej »

Oddział przedszkolny może obejmować zarówno dzieci 4- jak i 5-letnie. Czas pracy w oddziale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie, ale nie ma przeszkód aby go wydłużyć powyżej tej normy.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają sposobu dokumentowania zaliczenia różnic programowych. W praktyce ustala go szkoła i może to być np. protokół wyrównania różnic programowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel